SPRONG Meertaligheid

SPRONG Meertaligheid is een landelijk samenwerkingsverband waarin leerkrachten, docenten en onderzoekers werken aan vraagstukken rond inclusief onderwijs in meertalige contexten (IOMC). SPRONG streeft naar een hoger aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze leven en leren. SPRONG Meertaligheid richt zich op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. We besteden natuurlijk ook aandacht aan onderwijs aan nieuwkomers. Het samenwerkingsverband bestaat uit leraren, lerarenopleiders en lectoren-onderzoekers in de regio’s Zuid, Midden en Noord.

Doel

In SPRONG Meertaligheid verbinden we beschikbare kennis over inclusie, meertaligheid en leren verbonden aan vraagstukken die leven in klas, school en regio. SPRONG Meertaligheid bouwt voort op de publicatie Ruimte voor Nieuwe Talenten. Onderwijsprofessionals, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers bekwamen zich om de komende jaren gezamenlijk antwoorden op die vraagstukken te zoeken. Nieuwe kennis, instrumenten, praktijkervaringen en videomateriaal rond IOMC worden uiteindelijk landelijk gedeeld vanaf een centrale plek. Daarnaast wordt vanuit prangende en gedeelde vraagstukken een onderzoeksagenda geformuleerd waar de komende jaren gezamenlijk aan gewerkt kan gaan worden.

Partners

In het programma SPRONG Meertaligheid werken de HU, NHL Stenden, de Marnix Academie en de Fontys lerarenopleidingen samen met vijftien scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Lectoraten uit vier hogescholen leiden de regionale netwerken: Hogeschool Utrecht (penvoerder) met het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs, NHL Stenden met het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid, Marnix Academie (lectoraat Leren en Innoveren) en Fontys lerarenopleidingen (lectoraat Meertaligheid). De partners streven samen naar een betere wisselwerking tussen praktijk, opleiding en praktijkgericht onderwijsonderzoek. SPRONG Meertaligheid werkt ook aan het versterken van de onderzoekscapaciteit en onderzoekende houding van onderwijsprofessionals, het toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk, en het versterken en delen van de wetenschappelijke kennisbasis. 

Werkwijze

In drie verschillende meertalige regio’s in Nederland (noord, midden en zuid) analyseren leraren, opleiders, studenten en onderzoekers samen kansen en knelpunten die onderwijs in meertalige contexten met zich meebrengt. Bijvoorbeeld de vraag hoe inzicht in de ontwikkeling van leerlingen kan worden meegegeven bij de overstap naar een andere school of vervolgonderwijs. Of hoe de meertalige samenstelling van een school eenvoudig inzichtelijk kan worden gemaakt en daarmee het bewustzijn van diversiteit vergroten.

Organogram

Netwerk

 

Partners

HU
NHL Stenden
Marnix Academie
Fontys lerarenopleidingen