Terugblik | Landelijke bijeenkomst SPRONG Meertaligheid

Op 2 november 2021 vond in De Driehoek (Utrecht) de tweede landelijk bijeenkomst plaats van de leden van het consortium ‘SPRONG Meertaligheid’. Vertegenwoordigers van de negentien consortiumpartners – vier hogescholen en vijftien scholen voor po, vo en mbo – kwamen voor het eerst ‘live’ bij elkaar om elkaar beter te leren kennen en met elkaar én een aantal daartoe uitgenodigde experts van buiten ons consortium, uit te wisselen over ideeën en initiatieven. De bijeenkomst moest bijdragen aan de doelen van ons gezamenlijke, door NRO gesubsidieerde, SPRONG-project: onderzoeken hoe we een hecht en duurzaam netwerk kunnen vormen waarin we met elkaar én met personen en instanties buiten ons netwerk werken aan de totstandkoming van inclusief onderwijs in meertalige contexten (IOMC), en aan een onderzoeksagenda die daaraan kan bijdragen.

De bijeenkomst werd geopend door Jantien Smit (lector Meertaligheid en Onderwijs, Hogeschool Utrecht) die ons meenam in de vraag die in ons project centraal staat:‘hoe kunnen we gezamenlijk de uitdagingen die we op onze weg naar ‘inclusief onderwijs in meertalige contexten’ (IOMC) tegenkomen, in kaart brengen en overwinnen?’ Ze ging in op het waarom van Sprong en de betekenis van IOMC. Uitgaande van een literatuurstudie en de lokale vraagstukken die er in de verschillende regio’s spelen, deed Jantien een voorstel voor een definitie van IOMC die zou kunnen dienen als ‘richtsnoer’ voor onze activiteiten in het consortium: ‘onderwijs dat gericht is op potentieel in plaats van beperkingen of achterstanden, dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid met oog voor diversiteit, dat adaptief is, en dat deelname van iedereen bevordert’. Taal vormt hierbij de sleutel tot participatie. Het ondersteunen van het gebruiken en verder ontwikkelen van alle talen die een leerling in zijn of haar repertoire heeft, is een belangrijk aspect van IOMC. We willen de boodschap uitdragen dat het voor de optimale ontwikkeling van kinderen nodig is dat we herkennen en erkennen wat de kinderen mee naar school brengen, dus ook hun vaardigheden in andere talen dan het Nederlands, dat je daarbij aansluit en hen helpt al deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Verslag

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Praatplaten

Tekenaar is Lizzuscrafts heeft mooie praatplaten gemaakt van deze bijeenkomst.