Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU)

Wat houdt het initiatief in?

In de WOU werken basisscholen, hogescholen en universiteiten vanuit een gelijkwaardige positie samen aan een structurele en duurzame verbinding tussen onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek. Voor die schakel zorgt op elke basisschool een zogeheten ‘broker’: meestal een leerkracht die een master volgt of voltooid heeft. Het onderzoek op de WOU-scholen is altijd praktijkgericht. Onder de noemer WOU-GO – GO staat voor Gelijke Onderwijskansen – is er subsidie om de succesvolle interventie van de naschoolse Brede School Academie op 15 basisscholen te implementeren.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat we uit evaluatie-onderzoek door Oberon hebben teruggekregen dat brokers erg blij zijn met de WOU, dat een van hen zelfs heeft gezegd dat de WOU de reden is dat hij zijn vak als leerkracht weer leuk en uitdagend is gaan vinden. Meer in het algemeen zien we dat de kennisinfrastructuur in het Utrechtse basisonderwijs nu echt vorm begint te krijgen en dat onderwijsprofessionals en onderzoekers elkaar steeds beter weten te vinden.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Het onderzoek op de WOU-scholen is altijd praktijkgericht, met veel aandacht voor het opleveren van transfereerbare kennis – een andere school moet het na kunnen doen – maar in principe niet generaliseerbaar qua resultaten. Een broker baseert zich bij een onderzoek op zijn school natuurlijk wel op eerder evidence based of evidence informed onderzoek – vaak aangereikt door WOU-partners op onderzoeksinstituten – maar die pretentie heeft zijn eigen vervolgonderzoek niet. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een controlegroep.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

De verduurzaming van de WOU is momenteel onze topprioriteit, dat is vooral een bestuurlijke zaak. Inhoudelijk richten we ons op het werk van de WOU-GO: gelijke onderwijskansen vergroten door stevig in te zetten op woordenschatontwikkeling, begrijpend lezen, academische vaardigheden en het vergroten van de kennis van de wereld.

Partners

 • SPO Utrecht
 • KSU
 • PCOU Willibrord
 • Hogeschool Utrecht
 • Universiteit Utrecht
 • Marnix Academie
 • Universiteit voor Humanistiek
 • HKU
 • Oberon
 • NWO
 • PO-Raad
 • Sardes

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | “Kennis delen levert altijd meerwaarde op”

Als uitbreiding van de in 2016 opgerichte Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU), is in schooljaar 2019-2020 op tien Utrechtse basisscholen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht – Gelijke Onderwijskansen (WOU-GO) van start gegaan. Projectleider Jarrick Schaap vertelt over de verworvenheden van de afgelopen jaren en over ontwikkelingen in en van de werkplaats.

Publicaties & links

Brochure | Vier jaar samen onderzoeken in portretten

Met de publicatie Vier jaar samen onderzoeken in portretten, uitgebracht voor de conferentie van 6 oktober 2020, blikt de WOU terug op vier jaar werkplaatsen.

Publicaties & links

Artikel | Onderzoek de school in!

Leerkrachten en onderzoekers slaan steeds vaker de handen ineen om een vraagstuk vanuit een school te onderzoeken wat kan leiden tot duurzame schoolontwikkelingen. Hiervoor is naast een onderzoekende leerkracht ook betrokkenheid van het hele schoolteam nodig. Hoe stimuleer je schoolbrede leerkrachtenbetrokkenheid bij praktijkgericht onderzoek?

Publicaties & links

Onderzoek | Overdraagbaarheid onderzoek werkplaatsen po

De drie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO hebben in de afgelopen drie jaar veel producten opgeleverd.Om zicht te krijgen op het soort onderzoek dat wordt uitgevoerd en criteria voor onderzoek in werkplaatsen is Oberon door NRO gevraagd in aanvulling op het evaluatieonderzoek onderzoek te doen en daarbij te kijken naar de mate van transfereerbaarheid van de onderzoeksproducten uit de werkplaats.

Publicaties & links

Eindrapportage | Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Deze eindrapportage geeft een overzicht van het driejarige onderzoek naar de Werkplaatsen po. Het rapport bevat schetsen van de drie onderzochte werkplaatsen: Amsterdam, Tilburg en Utrecht.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interactief canvas | WOU

De pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO (2016-2019) heeft op basis van de ervaringen van de 3 werkplaatsen, de monitor en literatuuronderzoek een aantal werkbare principes op een rij gezet, waaronder het interactieve canvas van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interactief canvas | Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

De pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO (2016-2019) heeft op basis van de ervaringen van de 3 werkplaatsen, de monitor en literatuuronderzoek een aantal werkbare principes op een rij gezet. Dit heeft geresulteerd in een viertal interactieve canvassen: Een overkoepelend canvas met werkbare principes en achtergrondtekst en drie canvassen met illustraties vanuit de werkplaatsen WOU, WOA en POINT – Tilburg (canvas volgt).

Praktijkvoorbeelden & interviews

Artikel | Het team is eigenaar van de onderzoeksvraag

Wat zijn de grenzen van de zorg die wij leerlingen in de klas kunnen geven? Die vraag staat centraal in het praktijkonderzoek dat basisschool De Boomgaard in Utrecht uitvoert in het kader van de pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Utrecht. Directeur Nicole Verdier vertelt over het onderzoek en over haar rol als directeur hierbij.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkverhaal | Rollen en taakverdeling Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht is zo opgezet dat er op alle niveaus van samenwerking een gelijkwaardige positie is tussen de partners en dat alle partners en hun belangen op elk niveau zijn vertegenwoordigd. Deze Praktijkverhaal geeft een overzicht van de rollen en taakverdeling binnen de verschillende teams en groepen in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht.

Publicaties & links

Rapport | Werkplaatsen Onderwijsonderzoek jaar 1 en 2

Deze tussenrapportage bevat een overzicht van de eerste resultaten van het evaluatieonderzoek naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek. Gedurende een belangrijk deel van het eerste jaar van de werkplaatsen is tijd besteed aan de organisatie van de werkplaatsen tegen de achtergrond van het model voor onderzoekssamenwerking.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkverhaal | Werkwijze Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

Binnen de pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek werken basisscholen, hogescholen en universiteiten vanuit een gelijkwaardige positie aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Deze Praktijkverhaal brengt de werkwijze van de Werkplaats Utrecht (WOU) in beeld.

Video's & podcasts

Terugblik | Eerste jaar Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

Terugblik op het eerste jaar van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht. De werkplaats uit Utrecht richt bij 15 basisscholen leergemeenschappen in, bestaande uit leerkrachten, alpo/pabostudenten en Utrechtse wetenschappers die als team praktijkgericht onderzoek uitvoeren.

Publicaties & links

Artikel | Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid

Scholen die onderwijsachterstanden willen aanpakken, ontwikkelen verschillende interventies om de kansen van kinderen te vergroten. In de vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid gaan scholen en onderzoekers gericht na welke aanpakken onder welke omstandigheden effectief zijn. In dit artikel uit Podium stellen de vier werkplaatsen zich voor.

Video's & podcasts

Video | Waar houden de Werkplaatsen zich mee bezig?

De drie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in beeld. In dit videopje vertellen de werkplaatsen over hun onderzoeksthema’s, wat ze tot nu toe bereikt hebben en waar zij over een jaar hopen te staan.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Rapport | Onderzoekssamenwerking scholen met instellingen hoger onderwijs

Praktijkvoorbeelden in het kader van de pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek over de onderzoekssamenwerking tussen po, vo en mbo-scholen met instellingen voor hoger onderwijs. De voorbeeldbeschrijvingen bekijken in hoeverre het model voor succesvolle samenwerking te herkennen is en bevatten tips voor samenwerking in de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek.

Publicaties & links

Literatuurstudie | Succesvolle werkplaatsen onderwijsonderzoek

Literatuurstudie uit de pilots ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek po’. Het geeft een beeld van de huidige stand van zaken: wat weten we uit eerder onderzoek over onderwijsonderzoek en schoolontwikkeling en over effectieve manieren waarop scholen en HO-instellingen daarin samenwerken?

Video's & podcasts

Video | Over de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

In deze video vertellen Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad en Jelle Kaldewaij, directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, over de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek.

Tools & Scans

Werkmodel | Samen bouwen aan schoolontwikkeling

Deze handreiking geeft de belangrijkste bevindingen weer uit de literatuurstudie van de Universiteit Utrecht en onderzoeks- en adviesbureau Oberon naar onderzoekssamenwerking gericht op schoolontwikkeling. De uitkomsten zijn samengevat in een werkmodel.

Publicaties & links

Eindpublicatie | Samen Onderzoeken werkt!

Deze publicatie kijkt terug op twee jaar Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het primair onderwijs en laat zien wat de opbrengst is van twee jaar intensieve samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten.

Video's & podcasts

Animatie | De werkplaatsen: een nadere uitleg

Deze animatie maakt duidelijk hoe een Werkplaats Onderwijsonderzoek er uit ziet en hoe zo’n werkplaats werkt.

Logo: Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU)
Adres
Atoomweg 111
3542 AB Utrecht
Contactpersoon
Jarrick Schaap (penvoerder)
030-2723123