iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO

Wat houdt het initiatief in?

In deze werkplaats hebben negen scholen voor primair onderwijs, het iXperium Centre of Expertise Leren met ICT, de pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Open Universiteit (OU) vier jaar lang intensief samengewerkt (2018-2022). Het consortium bouwde voort op langdurige samenwerkingsverbanden rond leren met ICT en wilde een verdiepende stap maken door gepersonaliseerd leren met ict evidence-informed integraal vorm te geven op de zogeheten iXperiumscholen. Op de deelnemende scholen hebben multidisciplinaire designteams – leraren, schooldirecteuren, pabo-studenten, pabo-docenten, onderzoekers en ICT-experts – integrale interventies ontworpen voor gepersonaliseerd leren met ICT. Er was aandacht voor de vormgeving van het primaire proces, de organisatie van het onderwijs, inzet van ICT en de competenties van leraren en leerlingen. Er vond zowel ontwerpgericht onderzoek op de scholen plaats, als overkoepelend onderzoek naar de interventies. De opgedane kennis is gedeeld met een ‘buitenkring’ van 171 scholen en met andere (hoge)scholen en universiteiten buiten de werkplaats.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn enorm trots op de scholen die nu het gepersonaliseerd leren met ICT in de praktijk brengen. Die de ambitie hebben om het onderwijs te innoveren en te herinrichten, met heel veel lef en commitment. Want het vraagt wel iets om gepersonaliseerd onderwijs in combinatie met ICT, schoolbreed in te voeren.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Binnen de werkplaats is ook overkoepelend onderzoek uitgevoerd. We hebben gevolgd wat er op de onderzoeksscholen gebeurt en wat de opbrengsten zijn, wat het van de organisatie vraagt, welke competenties een leraar nodig heeft, wat de motivatie van leerlingen is en welke vaardigheden dit van hen vraagt. Dat is gedaan aan de hand van vragenlijsten en interviews. De leraren doen zelf ook onderzoek. Een aantal van hen volgde tijdens de looptijd van onderzoekswerkplaats de masteropleiding MOVEL, een afkorting van ‘Master ontwerpen van eigentijds leren’. Ook de pabo-studenten in het designteam doen onderzoek. Dat is ontwerpgericht en bouwt voort op evidence informed eerder onderzoek, bijvoorbeeld uit de Kennisrotonde.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

De onderzoekswerkplaats is in september 2022 afgerond. Het onderzoek binnen de werkplaats heeft ertoe geleid dat er bij de scholen van de onderzoekswerkplaats een duurzame ontwikkeling op gang is gebracht om het onderwijs meer evidence-informed en gepersonaliseerd vorm te geven met behulp van ICT. De scholen hebben echter deze andere manier van onderwijs ontwikkelen omarmd en willen doorgaan op de ingezette weg. Dit vraagt blijvende aandacht, doorontwikkeling en organisatieverandering. Aanbevelingen naar aanleiding van de onderzoekswerkplaats zijn om de methodiek voor evidence-informed onderzoekend ontwerpen in iXperiumdesignteams verder te onderzoeken en verbeteren en onderzoek te doen naar de ondersteuning van zelfregie met behulp van ict. Daarnaast is het advies om de effecten van de interventies op leerlingen over langere termijn te meten.

Partners

 • HAN Pabo
 • iXperium/ Centre of Expertise Leren met ICT
 • Welten Instituut van de Open Universiteit
 • Delta
 • De BasisFluvius
 • Optimus
 • De Onderwijsspecialisten
 • Stichting Sint Josephscholen
 • Conexus
 • SPOG
 • Groeisaam

Kennisbank

Publicaties & links

Eindrapportage iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO

Deze eindrapportage laat zien dat de vier jaar in de onderzoekswerkplaats hebben ertoe geleid dat scholen deze andere manier van onderwijs ontwikkelen omarmen en willen doorgaan op de ingezette weg. De onderwijsvernieuwing is nog niet klaar en vraagt blijvende aandacht, doorontwikkeling en organisatieverandering.

Publicaties & links

Gepersonaliseerd leren met ict: scholen in beeld

Deze publicatie is een vervolg op de publicatie ‘Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict’, waarin de beginsituatie van de scholen is geschetst. In deze publicatie gaan we met drie scholen de diepte in om te laten zien hoe zij gepersonaliseerd leren met ict vormgeven, hun ontwerp- en implementatieproces is verlopen en welke verdere ambities zij hebben.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | Samen onderzoekend ontwerpen in de werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ voeren scholen en kennisinstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen sinds het voorjaar van 2019 samen ontwerponderzoek uit. Vooral op individueel leerkrachtniveau zijn al veel opbrengsten te zien, vertelt Anne-Marieke van Loon, projectleider van de werkplaats.

Publicaties & links

Rapport | Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict

In de publicatie ‘Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict’ lees je hoe de scholen, die deelnemen aan de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO, in hun huidige onderwijs leerlingen regie geven in hun leerproces, hoe ze tegemoet komen aan verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen, hoe ict hierbij wordt ingezet en hoe zij hun schoolorganisatie hierop afstemmen.

Publicaties & links

Artikel | Samen onderzoekend ontwerpen

De publicatie van onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het Primair onderwijs biedt scholen, besturen, lerarenopleiders, onderwijsonderzoekers, be

Logo: iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO
Adres
Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen
Contactpersoon
Madeleine Hulsen
06 15177298