Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen

Wat houdt het initiatief in?

In de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (W-OAN) hebben we de ambitie om onderwijsachterstanden om te buigen in kansengelijkheid. Door de onderwijspraktijk van basisscholen te verbinden met instellingen voor wetenschappelijk onderzoek willen we de kwaliteit van het basisonderwijs verhogen. Het uiteindelijke doel van de W-OAN is kansengelijkheid te bevorderen op het niveau van leerlingen. Dit doel willen we bereiken door – naar aanleiding van onderzoeksvragen van de deelnemende scholen – interventies te ontwikkelen, aan te scherpen en te implementeren, met als direct resultaat dat leraren beter zijn toegerust om in het onderwijs om te gaan met doelgroepleerlingen en hun ouders. De werkplaats richt zich op daarbij drie thema’s:
  • bewerkstelligen dat leraren reële verwachtingen van hun leerlingen koesteren,
  • vergroten van de ouderbetrokkenheid,
  • inzetten op effectieve instructie.
De ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid vormt bij ieder van deze thema’s de focus. We werken binnen de W-OAN met teacher design teams: samen de onderzoeksvraag goed helder krijgen, dan een aanpak bepalen en die vervolgens toepassen en monitoren.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat het koppelen van onderwijs aan onderzoek echt leeft op de scholen. Er is een gevoel van urgentie, scholen staan te springen om mee te doen. Leraren zijn blij zijn dat ze zich via de W-OAN verder kunnen professionaliseren en dat de vragen waar de school antwoorden op zoekt echt centraal staan.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Die bijdrage is verpakt in de cyclus van teacher design thinking. Wij gaan eerst na of er evidentie is voor een bepaalde interventie of aanpak. Dan kijken we of die aanpak vruchten afwerpt door te monitoren en gegevens te verzamelen bij de implementatie van de aanpak. In die zin is wat we doen evidence informed. We baseren ons bovendien op vergelijkbaar eerder empirisch onderzoek, en maken dan de vertaalslag die voor de specifieke context van de klas of de school in kwestie echt zinvol is. Geen enkele interventie is immers een-op-een te kopiëren.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Nu we bijna het einde van de looptijd van de werkplaatssubsidie hebben bereikt kunnen we constateren dat we een infrastructuur en werkwijze tot stand hebben gebracht waarmee we in onze regio de handen ineen kunnen slaan om kansengelijkheid in het primair onderwijs te bevorderen. Wij zijn trots op de samenwerking met betrokken consortiumpartners en op wat wij in gezamenlijkheid de afgelopen periode hebben weten te bereiken. Het bundelen van krachten en expertise in de regio versterkt en vergroot de kwaliteit van onderwijs. Wij willen ons inzetten voor continuering van deze samenwerking in welke vorm dan ook.

Partners

  • 5 scholen van Delta Scholengroep
  • 4 scholen van Flores Onderwijs
  • 4 scholen van Conexus
  • Hogeschool Arnhem-Nijmegen
  • Radboud Universiteit
  • Expertisecentrum Nederlands
  • Stichting PAS

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkverhaal | Onderzoek doen in een Teacher Design Team

De Werkplaats Onderwijskansen Arnhem – Nijmegen (WOAN) is een van de vier werkplaatsen die zich richten op het thema ‘Kansengelijkheid’. Sinds 2019 voeren dertien Arnhemse en Nijmeegse po-scholen hun eigen onderzoek uit volgens het Teacher Design Thinking model. Zij worden hierbij ondersteund door een onderzoeker. Hoe pakt deze werkplaats het aan?

Video's & podcasts

Introductie | Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen

Maak kennis met de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (W-OAN). Deze werkplaats heeft de ambitie om onderwijsachterstanden om te buigen in kansengelijkheid. Door de onderwijspraktijk van basisscholen te verbinden met instellingen voor wetenschappelijk onderzoek willen we de kwaliteit van het basisonderwijs verhogen.

Logo: Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen
Adres
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem
Contactpersoon
José Muijres
026-7600900