Thomas More Praktijkcentrum

Wat houdt het initiatief in?

Het Thomas More Praktijkcentrum (TMP) heeft kernthema’s geformuleerd die passen bij de missie van de onderwijsgemeenschap Thomas More en bij de expertise van de medewerkers. Die kernthema’s zijn steeds verbonden met één of meer lectoraten en met docentonderzoekers: 1. Professionaliseren met hart & ziel, samen leren en samen leven in een wereldstad; 2. Jonge Kind: spelend leren en taal; 3. Vernieuwingsonderwijs; en 4. Passend Onderwijs/Inclusive education: het handelingsrepertoire van leraren om tegemoet te komen aan onderwijsbehoeften van alle leerlingen in de groep. Op alle kernthema’s wordt samengewerkt met opleidingsscholen. Opleidingsscholen kunnen ook lectoren inzetten voor bijvoorbeeld evaluatieonderzoek, zoals gebeurt bij het schoolontwikkeltraject ‘Anders Planmatig Handelen’ op 5 RVKO-opleidingsscholen of een leerkracht-onderzoeker aanstellen, zoals het geval is voor een van de pabo-opleiders die tevens op een opleidingsschool werkzaam is en daar als leerkrachtonderzoeker verbonden is met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat we samenhang hebben weten aan te brengen tussen de trits ‘samen opleiden’, ‘samen professionaliseren’ en ‘samen onderzoeken’. Trots ook op de lemniscaat onderzoekend handelen die we zelf ontwikkeld hebben en die als basisonderlegger fungeert voor studenten. En last but not least zijn we er trots op dat we zo’n uitgebreid netwerk van instellingen voor hoger onderwijs hebben waarmee we kunnen samenwerken al naar gelang het te onderzoeken thema.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Onze kerndoelstelling is het bevorderen van het onderzoekend handelen van studenten en – in het verlengde daarvan – leraren. Dat resulteert meestal in actie- of ontwerpgericht onderzoek, maar soms ook in evidence based of informed (promotie)onderzoek waarover wetenschappelijke publicaties verschijnen. Zo is een van onze docentonderzoekers aan het promoveren op Embodied Language Learning, spelend en bewegend leren, in het kader van een TMP-onderzoek dat door NRO wordt gesubsidieerd. Een andere docentonderzoeker start een postdoconderzoek over Het pedagogisch handelen na een sterfgeval in de klas.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

De verbinding tussen praktijk en onderzoek blijft altijd een aandachtspunt. We heten Thomas More Praktijkcentrum omdat onze onderzoekspraktijken impact moeten hebben in de dagelijkse schoolpraktijk. Aan de ene kant heb je die goede onderzoekers, en aan de andere kant mensen die op scholen werken en die nieuwe praktijken ontwikkelen. Om die verbinding te maken heb je mensen nodig die beide werelden kennen, schapen met vijf poten. Gelukkig hebben we die: bijvoorbeeld lectoren die zelf ook les hebben gegeven op de basisschool.

Partners

  • 7 schoolbesturen in de regio Rotterdam-Rijnmond
  • Thomas More Hogeschool
  • 9 Radiant Lerarenopleidingen
  • Hogescholen (waaronder Saxion en Hogeschool Leiden)
  • Universiteiten (waaronder Erasmus Universiteit, de Open Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek).
Logo: Thomas More Praktijkcentrum
Adres
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
Contactpersoon
Jannette Prins
0612083240