Werkplaats POINT 013

Wat houdt het initiatief in?

POINT staat voor ‘Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent’ en 013 voor Tilburg. POINT 013 is voortgekomen uit de landelijke pilot van de onderwijswerkplaatsen. Toen de pilotperiode van drie jaar voorbij was, zijn wij met de werkplaats doorgegaan. POINT013 is een werkplaats voor onderwijsonderzoek waarbij we vooral recht willen doen aan de talenten van kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid, anders gezegd: we willen het hoogbegaafde potentieel tot ontwikkeling te brengen. Daarbij vergeten we andere kinderen uiteraard niet: ook die doen mee, waardoor we ook meer inzicht verwerven in de verschillen tussen kinderen en hun leerbehoeften. In ons onderzoek verbinden we de onderwijspraktijk van alledag met theorie en wetenschappelijk onderzoek. Onze doelstelling is drieledig. We willen:
 1. een duurzame leergemeenschap vormgeven aansluitend bij passend onderwijs;
 2. kennis op basisscholen en pabo’s ontwikkelen om leerlingen met begaafdheidskenmerken te herkennen en ze passend te begeleiden;
 3. leerkrachten op de basisschool professionaliseren door ze kennis en methodieken aan te reiken.
Onderzoek in de werkplaats wordt altijd geïnitieerd door een vraag van de scholen. Daarop geven basisschool, pabo en universiteit input, waarna de uiteindelijke gezamenlijke onderzoeksvraag wordt gearticuleerd. Vervolgens doen alle partners samen onderzoek. Ze delen de resultaten van het onderzoek zowel intern, regionaal als landelijk.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn ontzettend trots op de stappen die we al hebben gezet: dat we in waarachtige en eendrachtige co-creatie werken. Dat we er echt in slagen om wetenschappelijke kennis transferabel te maken en toe weten te spitsen op de onderwijspraktijk. Dat er zelfs al twee zogeheten ‘verkennersscholen’ meedoen van buiten de regio Tilburg. En last but not least zijn we er trots op dat de effecten van het onderwijsonderzoek in het kader van POINT013 ook goed merkbaar zijn op onze pabo’s. Daardoor is het curriculum naar aanleiding van onze resultaten verrijkt.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Natuurlijk hebben we alle wetenschappelijke literatuur over hoogbegaafdheid bij kinderen doorgeploegd en hebben we zelf onderzoek uitgevoerd. Mede op grond van die studie hebben we onder andere een professionaliseringsspel ontwikkeld, EnIQma genaamd, waarin leerkrachten en pabostudenten kunnen oefenen met casussen en signalen die gerelateerd zijn aan hoogbegaafdheid. Ook biedt EnIQma een methodiek waarmee de leerkracht en het team aan de slag kunnen. Alles op basis wetenschappelijk onderzoek.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Speerpunt is nu de professionalisering van leerkrachten. Dat is ook het thema voor dit schooljaar; jaarlijks wordt zo’n thema vastgesteld, waarna we er in een cyclus van drie jaar aan werken.

Partners

 • Tilburg University
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Universiteit Utrecht
 • Samenwerkingsverband Plein 013
 • Stichting Opmaat
 • Stichting Boom
 • Stichting Tangent
 • Stichting Xpect
 • Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | POINT verbreedt; geografisch én inhoudelijk

Dat het concept van de Werkplaats Onderwijsonderzoek steeds meer terrein wint, zien we in Brabant, waar POINT 013 inmiddels twee equivalenten heeft, namelijk in Eindhoven (POINT 040) en in Den Bosch (POINT 073). Maar er zijn meer mooie ontwikkelingen, vertelt Anouke Bakx, die als wetenschapper vanaf het begin is verbonden aan POINT.

Publicaties & links

Jaarverslag | POINT 013 2.0

In dit document kijken we terug op het eerste jaar van de werkplaats, de gestelde doelen, de realisatie van de doelstellingen en de opbrengsten van het afgelopen schooljaar.

Publicaties & links

Interview | POINT: olievlek in Brabant

Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent, ofwel: POINT. In Noord-Brabant, maar ook in de wereld van onderwijsonderzoek, is het inmiddels een begrip. Na de oprichting van de eerste Werkplaats Onderwijsonderzoek POINT 013 in Tilburg in 2016, is dit schooljaar ook POINT 040 in Eindhoven van start gegaan. POINT 073 – in Den Bosch – is in ontwikkeling. Anouke Bakx stond als wetenschapper aan de wieg van de eerste POINT-werkplaats en is ook nu nog nauw betrokken bij de ontwikkelingen. | 2021

Publicaties & links

Artikel | Onderzoekswerkplaats: Waar wetenschap en praktijk samenkomen

Een vorm van professionalisering waar schoolbesturen steeds vaker voor kiezen is deelname aan een onderwijsonderzoekswerkplaats. Daarin werken leraren, onderzoekers en lerarenopleiders/ pabodocenten op gelijkwaardige basis samen aan onderzoek. Professionalisering, kennisontwikkeling en kennisdeling gaan op deze manier hand in hand.

Publicaties & links

Onderzoek | Overdraagbaarheid onderzoek werkplaatsen po

De drie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO hebben in de afgelopen drie jaar veel producten opgeleverd.Om zicht te krijgen op het soort onderzoek dat wordt uitgevoerd en criteria voor onderzoek in werkplaatsen is Oberon door NRO gevraagd in aanvulling op het evaluatieonderzoek onderzoek te doen en daarbij te kijken naar de mate van transfereerbaarheid van de onderzoeksproducten uit de werkplaats.

Publicaties & links

Eindrapportage | Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Deze eindrapportage geeft een overzicht van het driejarige onderzoek naar de Werkplaatsen po. Het rapport bevat schetsen van de drie onderzochte werkplaatsen: Amsterdam, Tilburg en Utrecht.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | Een terugblik op drie jaar onderwijsonderzoek

In september 2016 is de Werkplaats Oanderwijsonderzoek POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) in Tilburg gestart. In deze werkplaats werken leerkrachten, pabo docenten en wetenschappers nauw samen om te ontdekken wat nodig is om (hoog)begaafde leerlingen passend onderwijs ín de reguliere klas te kunnen aanbieden. Samen met initiatiefnemer en coördinator Anouke Bakx blikt Educatieheld! terug op de successen, hobbels én leer punten van de afgelopen drie jaar.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interactief canvas | Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

De pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO (2016-2019) heeft op basis van de ervaringen van de 3 werkplaatsen, de monitor en literatuuronderzoek een aantal werkbare principes op een rij gezet. Dit heeft geresulteerd in een viertal interactieve canvassen: Een overkoepelend canvas met werkbare principes en achtergrondtekst en drie canvassen met illustraties vanuit de werkplaatsen WOU, WOA en POINT – Tilburg (canvas volgt).

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkverhaal | Bouwstenen voor de Werkplaats POINT

Om inzicht te geven in de concretisering van de werkwijze en aanpak binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek POINT, bevat deze Praktijkverhaal zowel organisatorisch als inhoudelijk de activiteiten, gevolgd door een aantal succesfactoren | 2018

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkverhaal | Werkwijze Werkplaats Onderwijzonderzoek POINT

Binnen de pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek werken basisscholen, hogescholen en universiteiten vanuit een gelijkwaardige positie aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Deze Praktijkverhaal brengt de werkwijze van de Werkplaats POINT Tilburg in beeld.

Video's & podcasts

Terugblik | Drie jaar POINT013

POINT013 is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen met als doel de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar te verbinden. Dit videopje blikt terug op de werkzaamheden, ervaringen en opbrengsten van drie jaar POINT013.

Publicaties & links

Rapport | Werkplaatsen Onderwijsonderzoek jaar 1 en 2

Deze tussenrapportage bevat een overzicht van de eerste resultaten van het evaluatieonderzoek naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek. Gedurende een belangrijk deel van het eerste jaar van de werkplaatsen is tijd besteed aan de organisatie van de werkplaatsen tegen de achtergrond van het model voor onderzoekssamenwerking.

Video's & podcasts

Video | Waar houden de Werkplaatsen zich mee bezig?

De drie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in beeld. In dit videopje vertellen de werkplaatsen over hun onderzoeksthema’s, wat ze tot nu toe bereikt hebben en waar zij over een jaar hopen te staan.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Rapport | Onderzoekssamenwerking scholen met instellingen hoger onderwijs

Praktijkvoorbeelden in het kader van de pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek over de onderzoekssamenwerking tussen po, vo en mbo-scholen met instellingen voor hoger onderwijs. De voorbeeldbeschrijvingen bekijken in hoeverre het model voor succesvolle samenwerking te herkennen is en bevatten tips voor samenwerking in de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek.

Publicaties & links

Literatuurstudie | Succesvolle werkplaatsen onderwijsonderzoek

Literatuurstudie uit de pilots ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek po’. Het geeft een beeld van de huidige stand van zaken: wat weten we uit eerder onderzoek over onderwijsonderzoek en schoolontwikkeling en over effectieve manieren waarop scholen en HO-instellingen daarin samenwerken?

Video's & podcasts

Video | Over de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

In deze video vertellen Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad en Jelle Kaldewaij, directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, over de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek.

Tools & Scans

Werkmodel | Samen bouwen aan schoolontwikkeling

Deze handreiking geeft de belangrijkste bevindingen weer uit de literatuurstudie van de Universiteit Utrecht en onderzoeks- en adviesbureau Oberon naar onderzoekssamenwerking gericht op schoolontwikkeling. De uitkomsten zijn samengevat in een werkmodel.

Publicaties & links

Eindpublicatie | Samen Onderzoeken werkt!

Deze publicatie kijkt terug op twee jaar Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het primair onderwijs en laat zien wat de opbrengst is van twee jaar intensieve samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten.

Video's & podcasts

Animatie | De werkplaatsen: een nadere uitleg

Deze animatie maakt duidelijk hoe een Werkplaats Onderwijsonderzoek er uit ziet en hoe zo’n werkplaats werkt.

Video's & podcasts

Vlog | Derk Lettink van POINT 013

Benieuwd naar onderwijsonderzoek in de klas? Derk Lettink, leraar-onderzoeker en deelnemer aan de werkplaats POINT, plaatst regelmatig een vlog. Deze vlog gaat over de ‘Grande finale’ van het museumproject. Bekijk ook de voorgaande vlogs van Derk.

Logo: Werkplaats POINT 013
Adres
Prof. Goossenslaan 1
5022 DM Tilburg
Contactpersoon
Elise Bronsveld
013-5230833