OnderwijsWerkplaats Groningen

Wat houdt het initiatief in?

De OnderwijsWerkplaats Groningen (OWG) komt voort uit de onderzoeksagenda van Openbaar Onderwijs Groningen. In 2017 en 2018 hebben we van de gemeente Groningen subsidie gekregen om de OWG verder vorm te geven. Ons voornaamste doel is het stimuleren van een onderzoekende houding bij leerkrachten, zowel in het po als het vo. Dat willen we doen door ze onderzoeksmatig en cyclisch te leren werken: bevindingen uit onderzoek bestuderen, systematisch gegevens verzamelen om de keuzes te onderbouwen die je maakt in het onderwijs. Het gaat ons om het creëren van een leercultuur, kennis delen, van elkaar leren. Om dat voor elkaar te krijgen, koppelen we leerkrachten en scholen – po en vo – aan onderzoekers van twee hogescholen en de universiteit in Groningen. Daarnaast ontwikkelen we leergangen en organiseren we kenniscafés waar de resultaten van onderwijsonderzoek centraal staan.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat we de afgelopen drie jaar niet minder dan 17 onderzoeksprojecten hebben gedraaid. Het waren heel gevarieerde projecten, waar – een eis binnen onze werkwijze – het hele team bij betrokken was. Alle leerkrachten hebben bijgedragen aan de specifieke praktijk van de school in kwestie: variërend van het ontwikkelen van een kwaliteitslabel voor de lessen Kunst Beeldend tot het construeren van kennis in een e-lab. Wat dat kwaliteitslabel betreft: het imago van dat vak stond onder druk, vandaar dat het curriculum op de schop is gegaan door er 21st Century Skills aan te verbinden: probleemoplossend vermogen, kritisch nadenken, kennis van technologie, etc. Nu werkt het hele team op die school met dat kwaliteitslabel!

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Evidence informed onderwijs zit in alle projecten opgesloten. Bij onderzoek ga je altijd uit van een theoretisch kader, gebaseerd op bevindingen uit eerder – empirisch – onderzoek. Met andere woorden: wetenschappelijk bewijs wordt gebruikt om het onderwijs vorm te geven. In sommige gevallen koppelen we een inhoudelijke deskundige aan een vraag van een school, in andere gevallen kan dat een algemeen begeleider zijn vanuit de universiteit of hogeschool, een academicus die de weg weet als het gaat om het vinden van de juiste bronnen. Zo vindt uitwisseling plaats tussen wetenschap en praktijk en ontstaat een echte Community of Learners.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

We kijken nu vooral of we de externe samenwerking kunnen uitbreiden. We zijn op zoek naar duurzame relaties rond kennisontwikkeling en professionalisering. Er gebeurt wat op de scholen, dat is vooral leerzaam voor degenen die het onderzoek uitvoeren, maar we willen dat die kennis ook beschikbaar komt voor anderen, generaliseerbaar is. Duurzame kennisontwikkeling, een accumulatie van kennis waar meer scholen van kunnen profiteren. Een ander aandachtspunt is het fysiek samen brengen van mensen: ‘kennismaken en kennisdelen’, zoals het motto van onze kenniscafés luidt.

Partners

  • Openbaar Onderwijs Groningen
  • Hanzehogeschool Groningen
  • NHL Stenden Hogeschool
  • Rijksuniversiteit Groningen/GION

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | OK-werkplaats richt zich op interventies Success for All

Alle 13 scholen die deelnemen aan de Werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland, kortweg de ‘OK-werkplaats’, implementeren en onderzoeken interventies van het programma Success for All. “Dat wij uitgaan van Success for All, maakt dat onze werkplaats sterk evidence based functioneert.”

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | Samenwerkend leren biedt alle leerlingen succesmomenten

‘Samenwerken’ moet kinderen worden aangeleerd en het vraagt om stap voor stap begeleiding. Samenwerkend leren is een onderdeel van het programma Success for All. Interview met Marij Veldman (coördinator van de OK-werkplaats) over het succes van deze werkwijze.

Logo: OnderwijsWerkplaats Groningen
Adres
Leonard Springerlaan 39
9727 KB Groningen
Contactpersoon
Tom Drukker, projectleider Onderzoeksagenda Openbaar Onderwijs Groningen
06-14977484