Kennistafel Nieuwkomersonderwijs

Wat houdt het initiatief in?

De Kennistafel Nieuwkomersonderwijs is een initiatief waarbij mensen uit de praktijk en onderzoekers – of mensen die op dat snijvlak werken – bij elkaar komen om prangende vragen rond het nieuwkomersonderwijs te inventariseren en antwoorden op die vragen te vinden, op een wetenschappelijke manier, evidence-informed. We verwachten op die manier effectief aan de slag te kunnen gaan en veel van elkaar te kunnen leren. De vragen die uit de praktijk opkomen willen we zo veel mogelijk clusteren in thema’s die in 2021 tot een officiële Kennisagenda moeten leiden. Eerst gaan we na welke vragen we kunnen beantwoorden vanuit bestaand onderzoek – daarvan is er gelukkig al heel veel – en voor wat overblijft zal nieuw onderzoek nodig zijn. We hebben inmiddels een eerste categorisatie gedaan onder de zeven deelnemers van de Kennistafel en collega’s uit hun netwerken. Daaruit komt naar voren dat er heel veel vragen zijn over de aanpak van het onderwijs in de eerste twee jaar dat nieuwkomers in Nederland les krijgen, en over de overstap naar het reguliere onderwijs. Overigens willen we het aantal deelnemers aan de Kennistafel nog sterk uitbreiden, om meer landelijke spreiding en een groter draagvlak te bewerkstelligen.

Waar zijn jullie trots op?

De Kennistafel staat natuurlijk nog maar in de kinderschoenen, maar het begin belooft veel goeds voor de toekomst: in korte tijd hebben we met een beperkte groep al veel waardevolle inzichten verworven. Door goed en open met elkaar in gesprek te gaan, ook al is dat dan noodgedwongen beperkt gebleven tot digitaal ZOOM-contact.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Dat alles wat we onderzoeken evidence-informed moet zijn, is onze grote doelstelling, naast het bijeenbrengen van wetenschap en praktijk en die in een netwerk met elkaar verbinden. In dat netwerk focussen we ons op de Kennisagenda, die enerzijds richting geeft aan wetenschappelijk onderzoek dat nog gedaan moet worden, en anderzijds bepaalt in hoeverre bestaand wetenschappelijk onderzoek nog een vertaalslag moet krijgen om bruikbaar te kunnen zijn voor de praktijk. Ons werk is dus gericht op de langere termijn, we zijn geen vraagbaak voor mensen die snel een antwoord willen krijgen.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Organisatorisch is de aandacht gericht op de uitbreiding van de Kennistafel, en inhoudelijk op de problematiek rond de eerste twee jaar dat een nieuwkomer hier onderwijs krijgt: wat moet je doen om ervoor te zorgen dat het kind zich thuis en ingebed voelt? En hoe zorg je voor een soepele overgang naar het reguliere onderwijs?

Partners

  • Individuele leden van de Kennistafel
  • PO-Raad
  • NRO
Adres
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Contactpersoon
Claudia Hartman
070 349 4157