Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict

Wat houdt het initiatief in?

De kennistafel was een platform voor onderwijsprofessionals en onderzoekers. Samen brachten zij in kaart welke kennisvragen er in het werkveld leven over gepersonaliseerd leren met ict. Daarbij wilde de kennistafel zowel aansluiten op inzichten uit de praktijk – wat werkt goed op scholen en waarom – als inzichten die door bestaand wetenschappelijk, praktijkgericht onderzoek zijn opgedaan – en welke vertaalslag er nog nodig is voor de onderwijspraktijk. Onderzoek, ontwikkeling en onderwijspraktijk zijn op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden. De deelnemers aan de kennistafel zijn ervan overtuigd dat gepersonaliseerd leren bijdraagt aan de effectiviteit van het onderwijs én dat ict daarbij een onmisbare rol speelt. De Kennistafel heeft gelopen van januari 2021 tot augustus 2022.

Waar zijn jullie trots op?

Het is verheugend dat dit initiatief door de PO-Raad en het NRO genomen is. De Kennistafel staat in nauwe verbinding met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren met ICT, waar scholen actief bezig zijn geweest om gepersonaliseerd leren met ict evidence informed in praktijk te brengen en waar door middel van onderzoek nieuwe inzichten zijn opgedaan. Ook heeft de kennistafel een relatie met het sectordoorsnijdende SPRONG-consortium iXpact, dat zich richt op het verbeteren van onderwijs en (leraren)opleidingen met behulp van ict ten behoeve van gepersonaliseerd leren. Met het instellen van de Kennistafel kunnen we veel meer mensen bij dit onderwerp betrekken en gepersonaliseerd leren met ict op een hoger plan trekken.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Dat is een belangrijke focus. We vertrekken vanuit praktijkvragen en proberen die zo te verhelderen dat de juiste kennisbronnen erbij gezocht kunnen worden. Scholen kunnen daarmee op een evidence-informed manier hun onderwijs verbeteren. De activiteiten van de kennistafel leiden tot inzicht in de belangrijkste kennisvraagstukken voor het thema gepersonaliseerd leren met ict. Zo kunnen we richting geven aan relevante onderzoeks- en innovatieprogrammering op dit thema.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

De eerste bijeenkomsten van de kennistafel richtten zich op het verzamelen van denkbeelden en kennisvragen over gepersonaliseerd leren met ict in de praktijk. Hieruit bleek dat het belangrijk is om de kennisvragen te bekijken vanuit de context waarin ze gesteld worden. Vanuit de kennistafel is daarom een casusonderzoek opgestart om helder te krijgen hoe gepersonaliseerd leren met ict er op verschillende scholen uit kan zien. Door verschillende contexten zichtbaar te maken wordt een beter beeld verkregen van de complexiteit van de vraagstukken. De resultaten van dit onderzoek leidden tot een praktijkpublicatie en addendum met kennisvraagstukken. Enerzijds helpt dit de scholen die meedoen aan het casusonderzoek om hun eigen vraagstukken en kennisvragen scherp te krijgen. Anderzijds biedt dit scholen buiten de kennistafel om te leren van aansprekende praktijkvoorbeelden. Wil je meer weten over de kennistafel? Neem dan contact op met Marijke Kral (Marijke.Kral@han.nl), een van de voorzitters van de kennistafel.

Partners

 • Vincent Verhoeven, i-coördinator bij de Onderwijsspecialisten
 • Marjolein Duchateau, bovenschools medewerker ICT-Onderwijs (Stichting Orion Amsterdam)
 • Inez Vos, schoolleider/teamleider (De Verwondering/Conexus
 • Noortje Verduijn, leerpleincoördinator (De Verwondering/Conexus)
 • Marianne Rongen, innovator (Signum onderwijs Rosmalen)
 • Saskia Frankena, mediamentor bij Flores
 • Jan Willem Helmink, schoolleider van basisschool 't Panorama (Flores)
 • Stanley Willems, schoolleider/teamleider (Adelbrecht Windekind/SBO Carolus/SPOG)
 • Wytze Niezen, bovenschool ict’er (Ronduit Onderwijs en ISOB)
 • Saskia Boerkamp, schoolleider (Stichting BOOR)
 • dr. Inge Molenaar, universitair hoofddocent (Radboud Universiteit)
 • prof. dr. Nadira Saab, bijzonder hoogleraar e-Didactiek van het po en vo (ICLON)
 • dr. Marijke Kral, lector leren met ict (iXperium Nijmegen)
 • dr. Anne-Marieke van Loon, associate lector leren met ict (iXperium Nijmegen)
 • Manon van Zanten, onderzoeker leren met ict (iXperium Nijmegen)
 • Marc Zegers, bovenschoolse ict’er en leerkracht (SPOG)
 • Manon van Zanten, onderzoeker leren met ict (iXperium Nijmegen)
 • Cedric van Drieberge, beleidsmedewerker (NRO)

Kennisbank

Publicaties & links

Kennisvraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ict

Dit document biedt inzicht in de belangrijkste kennis- en innovatievraagstukken van scholen voor de komende jaren en kan hierdoor richting geven aan relevante onderzoeks- en innovatieprogrammering op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict.

Verslag achtse bijeenkomst kennistafel

Op 27 juni 2022 kwam de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict voor de laatste keer samen. In de bijeenkomst werd zowel vooruit als achterom gekeken. Zo werd bijvoorbeeld stilgestaan bij de beweging die de Kennistafel in gang heeft gezet, en wat de kennistafel voor de leden maar ook voor de omliggende organisaties betekend heeft.

Publicaties & links

Aan tafel bij scholen: Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren met ict heeft in de onderwijspraktijk veel verschillende betekenissen en verschijningsvormen. Scholen hebben vragen over gepersonaliseerd onderwijs, de inzet van ict daarbij en wat dit betekent voor de schoolorganisatie. De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict, bestaande uit professionals uit het primair onderwijs en onderzoekers, voerde een casusonderzoek uit om vraagstukken over gepersonaliseerd leren met ict in de context op te halen en te duiden. Hierdoor krijgt de kennistafel een beter beeld welke kennis er nodig is om praktijkvragen te beantwoorden en hoe ze deze kennis kunnen vertalen naar het vraagstuk en de context van de school. 

Verslag zevende bijeenkomst kennistafel

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict kwam op 14 april 2022 voor de zevende maal bijeen. In de bijeenkomst reflecteerden de leden op wat het casusonderzoek voor hen heeft opgeleverd en hoe ze terugkeken naar de vraagstukken die in maart 2021 zijn opgehaald. Ook is stilgestaan bij de te ontwikkelen kennisagenda en is terug- en vooruitgekeken naar congressen waarop het casusonderzoek gepresenteerd werd en wordt.

Video's & podcasts

Verslag | Zesde bijeenkomst kennistafel

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict kwam op 10 februari 2022 voor de zesde maal bijeen. De bijeenkomst was gewijd aan het recent afgeronde casusonderzoek en aan de kennisagenda die deze kennistafel ontwikkelt.

Publicaties & links

Verslag | Vijfde bijeenkomst kennistafel

Op 22 november kwam de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict voor de vijfde keer bij elkaar. Het doel was om de eerste bevindingen van het casusonderzoek te delen. Daarnaast is stilgestaan bij het versterken van de disseminatie van de opgedane kennis door deze Kennistafel.

Publicaties & links

Verslag | Verde bijeenkomst kennistafel

Op 13 september 2021 kwam de Kennistafel Gepersonaliseerd Leren met ict voor de vierde maal bijeen. Het doel was om onderzoek en praktijkervaring rondom gepersonaliseerd leren met ict op een interactieve manier met elkaar te delen.

Publicaties & links

Verslag | Derde bijeenkomst Kennistafel

Op 23 juni 2021 kwam de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict voor de derde keer bijeen. Na een update over nieuwe publicaties vanuit de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO, werd een onderzoeksplan gepresenteerd. Voor dit onderzoek is een plan gemaakt in samenwerking met de onderzoekers van de Kennistafel en deze is plenair besproken. | 2021

Publicaties & links

Verslag | Tweede bijeenkomst kennistafel: van praktijkvragen naar kennisvragen

Op 25 maart 2021 kwam de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict voor de tweede keer bij elkaar. Het doel van de tweede bijeenkomst van de kennistafel was om op basis van praktijkvragen tot gerichte kennisvragen te komen.

Publicaties & links

Verslag | Startbijeenkomst Kennistafel Gepersonaliseerd Leren met ict

Op donderdag 28 januari 2021 vond de eerste bijeenkomst van de Kennistafel Gepersonaliseerd Leren met ict plaats. De deelnemers werken samen toe naar een gezamenlijke kennisagenda die inzichtelijk maakt wat de belangrijkste kennisvragen zijn op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict, wat er al aan kennis bestaat, hoe dit toegankelijk gemaakt kan worden en welk aanvullend onderzoek er nodig is.

Adres
Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen
Contactpersoon
Marijke Kral