Catent – KPZ

Wat houdt het initiatief in?

Acht van de 35 basisscholen van Catent hebben het profiel van een academische opleidingsschool. Deze scholen voeren praktijkgericht ontwerponderzoek uit, dat meestal drie jaar in beslag neemt en dat bijdraagt aan de schoolontwikkeling. De school is de eigenaar van het onderzoek dat plaatsvindt in het kader van de schoolontwikkelingsvraag. Elk jaar is er een vierdejaars student die dat schooljaar participeert in het onderzoek. De student presenteert de uitkomsten van het onderzoek aan de school. Op basis van de aanbevelingen wordt het onderzoek het volgende schooljaar voortgezet; een nieuwe student neemt het stokje over. De student voert het onderzoek uit samen met de onderzoeksgroep van de school, begeleid door een hiervoor geschoolde leerkracht, de onderzoekscoördinator, en de onderzoeksbegeleidend docent van de pabo.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat onderzoek heeft laten zien dat de praktijkgerichte onderzoeken daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en dat het gaat om duurzame opbrengsten. Niet alleen de studenten, maar ook de teams leren veel van de onderzoeken die worden uitgevoerd. Want doordat de teamleden worden meegenomen in het onderzoeksproces, draagt het ook bij aan de competenties van de leerkrachten. We zien dan ook dat er de afgelopen jaren in de academische opleidingsscholen een onderzoekende cultuur is ontstaan. Het onderzoekende vermogen van leerkrachten en teams is sterk ontwikkeld. Ook zijn we trots op de sterke verbinding en goede wisselwerking tussen de opleiding en de scholen. Gedurende de onderzoeksperiode – dus meerdere jaren – zijn begeleiders van de opleiding aan de scholen gekoppeld.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Dat loopt via de studenten en via de onderzoekscoördinatoren, die jaarlijks door de lector van Katholieke Pabo Zwolle worden bijgeschoold. Er is veel aandacht voor het zoeken naar de juiste achtergrondliteratuur. Dat wordt ontsloten door de opleiding, maar bijvoorbeeld ook door de Kennisrotonde van de NRO. Dat bevordert het evidence informed werken op onze scholen en leidt tot beredeneerd handelen van de professionals.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

We willen nog meer verbinding tot stand brengen tussen scholen. De uitkomsten van de onderzoeken zijn vaak niet één op één uitwisselbaar, maar scholen kunnen elkaar versterken en van elkaar leren in professionele leernetwerken. Op dit moment maken we jaarlijks aan alle scholen die met KPZ samenwerken (dus bestuursoverstijgend) bekend wat de onderzoeksonderwerpen zijn en vinden er twee keer per jaar bestuursoverstijgende schoolbezoeken plaats. Dat willen we gaan uitbreiden. Er is hiervoor in deze regio een goede voedingsbodem, want er is veel bereidheid om zaken met elkaar te delen, ook over de besturen heen.

Partners

  • Stichting Catent, Zwolle
  • Katholieke Pabo Zwolle
Logo: Catent – KPZ
Contactpersoon
Ciska Doeleman
038-3031844