ASKO

Wat houdt het initiatief in?

De onderzoekende cultuur staat bij ASKO hoog in het vaandel. Dat vloeit voort uit de visie dat een  onderzoekende cultuur en een onderzoekende houding van leerkrachten essentieel zijn om kwaliteitsverbetering van het onderwijs tot stand te brengen. In een onderzoekende cultuur leven de leerkrachten hun leerlingen voor dat het belangrijk is om vragen te stellen. Ook leren zij kinderen systematisch op zoek te gaan naar antwoorden op die vragen. De onderzoekende cultuur is één van de pijlers van ons kwaliteitsbeleid. Onze scholen hebben leerteams die op basis van praktijkonderzoek werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Ook zijn er bovenschoolse leerteams van schooldirecteuren. ASKO maakt deel uit van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat de onderzoekende cultuur in alle lagen in de ASKO-organisatie is ontwikkeld of in ontwikkeling is. Vooral de opleidingsscholen zijn hierin al ver. De onderzoekende cultuur is steeds meer ingebed in de organisatie en is echt een onderdeel geworden van hoe wij de lerende organisatie inrichten. Op schoolniveau, op bovenschools niveau én op het niveau van de samenwerking met de kennisinstituten wordt in toenemende mate onderzoeksmatig gewerkt aan vraagstukken die over de praktijk van het onderwijs gaan.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Om ons onderwijs te verbeteren doen we zelf onderzoek en maken we gebruik van bestaand onderzoek. Het onderzoek dat op schoolniveau wordt uitgevoerd sluit altijd aan bij de ontwikkelagenda van de betreffende school. Aan die ontwikkelagenda worden leerteams gekoppeld, die door literatuuronderzoek en het verzamelen van data tot gefundeerde kwaliteitsverbetering proberen te komen.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

We werken aan een taakprofiel van de ‘onderzoekscoördinator’, binnen ASKO de kartrekker van de onderzoekende cultuur op de school. Streven is om die rol in de toekomst op alle scholen te faciliteren. Op dit moment is dit alleen op de opleidingsscholen het geval. Daarnaast werken we aan het opstellen van een duurzame ontwikkelagenda op ASKO-niveau. Daartoe worden de uitkomsten van de bovenschoolse leerteams vertaald in strategisch beleid. Het gaat om langlopende thema’s, zoals toekomstgericht onderwijs, de gesprekkencyclus, diversiteit en leren met ICT.

Partners

  • 32 ASKO-basisscholen
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Universiteit van Amsterdam
  • Kohnstamm Instituut
  • Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam
  • Basisscholen van STAIJ
  • Basisscholen van Sirius
  • Basisscholen van ASC
  • Basisscholen Zaan Primair

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | Zowel scholen als kennisinstellingen zijn blij met de WOA

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) is een effectieve netwerkorganisatie waarin kennisinstellingen en schoolbesturens samen praktijkonderzoek uitvoeren. De opbrengsten van de onderzoeken dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs van de deelnemende scholen. Erna van Hest is vanaf het begin algemeen coördinator van de WOA.

Publicaties & links

Onderzoek | Drie jaar Werkplaats Diversiteit

Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste opbrengsten van drie jaar Werkplaats Diversiteit, variërend van visies op Diversiteit en praktijkonderzoek tot resultaten van onderzoek naar de Werkplaats en van onderzoeksprojecten door twaalf leerteams.

Publicaties & links

Eindpublicatie | Samen Onderzoeken werkt!

Deze publicatie kijkt terug op twee jaar Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het primair onderwijs en laat zien wat de opbrengst is van twee jaar intensieve samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten.

Logo: ASKO
Adres
Kalfjeslaan 380
1081 JA Amsterdam
Contactpersoon
Hester Edzes
06- 81542682