Zoek in kennisbank

Types
70 resultaten
Publicaties & links

Drie publicaties | Bruggen bouwen, In beweging en Grenzen overschrijden

Om de beroepsuitoefening in het basisonderwijs te verbeteren en verder te ontwikkelen is praktijkonderzoek door leraren nodig. Het centrale idee is dat in een academische basisschool de samenwerking tussen werkveld, beroepsopleiding, universiteit en/of andere kenniscentra structureel vorm krijgt en dat onderzoekende leraren samen met hun team een bijdrage leveren aan de school als werk-, leer- en kennisgemeenschap. Academische Basisschool Utrecht Amersfoort / HU ITT publiceerde een serie van drie inspirerende documenten | 2011

Publicaties & links

Katern | Samen onderzoek begeleiden in de academische opleidingsschool

In academische opleidingsscholen voeren studenten hun afstudeeronderzoek uit in de school met het doel daar zelf van te leren en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling. Hierbij hebben studenten vaak te maken met onderzoeksbegeleiders vanuit de school en vanuit de lerarenopleiding. In dit katern van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren beschrijven Janneke van der Steen en Helma Oolbekkink-Marchand hoe dit samen begeleiden – en soms ook samen beoordelen – van afstudeeronderzoek in zijn werk gaat en wat hierbij belangrijke aandachtspunten zijn | 2017

Publicaties & links

Notitie | Kaders voor de ontwikkeling van een leerlijn onderzoek

Deze kaderstellende notitie van de HAN beschrijft we achtereenvolgens de rol van onderzoek in het beroep van leraar of opleidingskundige, wat we verstaan onder praktijkgericht onderzoek, uitgangspunten voor de leerlijn onderzoek, de toetsing van de eindkwalificaties en aanbevelingen voor uitwerking van de instituutsspecifieke leerlijnen onderzoek | 2014

Publicaties & links

Factsheet | Praktijkonderzoek

In bijgaand factsheet van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, vindt u schematisch vormgegeven wat de doelen zijn van praktijkonderzoek en tevens ook welke randvoorwaarden nodig zijn op het gebied van: Eigenaarschap, Leiderschap, Onderzoeksthema en Cultuur | 2016

Publicaties & links

Advies | Slimme verbindingen

Kennis uit onderzoek helpt bij innovatie en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Maar hoe zorgen we voor een optimale verbinding tussen onderwijs en onderzoek? En hoe lossen we knelpunten op die het ontwikkelen en delen van kennis in de weg staan? In dit kader hebben de vijf sectorraden het advies ‘Slimme Verbindingen’ opgesteld, een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ | 2019

Publicaties & links

Katern | Onderzoek en de opleidingsschool

Onderzoek is van essentieel belang voor een opleidingsschool. Elke student moet op de opleidingsschool een afstudeeronderzoek uitvoeren, dat van belang is voor de ontwikkeling van de competenties van de student, maar – als het goed is – ook meerwaarde heeft voor de school. Dit katern van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren gaat in op de rol van (student)onderzoek in de opleidingsschool | 2016

Publicaties & links

Handreiking | Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag

Deze handreiking van de Kennisrotonde gaat over het proces van vraagarticulatie bij praktijkgericht onderzoek. In dat proces is het de bedoeling om een praktijkvraagstuk te signaleren en te verkennen, te besluiten of onderzoek nodig is, en zo ja een onderzoeksvraag te formuleren. Professionals uit de onderwijspraktijk en onderzoekers zoeken elkaar op voor deze vraagarticulatie. Het onderzoek en het antwoord op de uiteindelijk geformuleerde onderzoeksvraag helpt praktijkprofessionals om in relatie tot het praktijkvraagstuk evidence informed keuzes te maken en daarnaar te handelen | 2019

Publicaties & links

Katern | Leraren in gesprek: dialoog door onderzoek

Het proces van praktijkonderzoek kan leiden tot inhoudelijke gesprekken tussen leraren. We noemen dit de ‘dialoogfunctie van onderzoek.’ Deze dialoogfunctie kan veel opleveren, maar dat gaat niet vanzelf. Dit katern uit de reeks van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bespreekt vijf aspecten die de dialoogfunctie van praktijkonderzoek versterken | 2016

Publicaties & links

Welke aanpak werkt beter bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding?

Welke aanpak werkt beter bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding van studenten aan de lerarenopleiding: eerst een theoretische basis verwerven of direct in de praktijk onderzoek doen? Lees hier de toelichting vanuit de Kennisrotonde | 2019

Publicaties & links

Katern | Onderwijsontwikkeling door onderzoek: ontwerpfunctie van onderzoek

De ontwerpfunctie van onderzoek draagt bij aan de verbetering van het curriculum en levert een bijdrage aan de oplossing van problemen in de onderwijspraktijk. Dit katern van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren gaat nader in op ontwerpgericht onderzoek en behandelt de drie fasen van dergelijk onderzoek | 2016