Zoek in kennisbank

Types
47 resultaten
Publicaties & links

Vraag | Welke kenmerken van kenniswerkplaatsen dragen bij aan professionalisering en schoolontwikkeling?

Welke kenmerken van kenniswerkplaatsen dragen bij aan professionalisering en schoolontwikkeling? Lees hier de toelichting vanuit de Kennisrotonde | 2018

Publicaties & links

Katern | Begrippenkader onderzoek ‘Gaan we professioneel leren of aan onderzoek (mee)doen?’

Twee katernen met als doel meer duidelijkheid te verschaffen in de spraakverwarring over onderzoek in de school en over de functie van onderzoek voor het professionele leren van schooldirecteuren en (aanstaande) leraren. Het eerste katern ‘Overeenkomsten en verschillen tussen leren en onderzoeken’ gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen leren en onderzoeken. In het tweede katern ‘Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over professioneel leren in de school’ wordt besproken wat de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur zegt over professioneel leren in het onderwijs | 2016

Publicaties & links

Artikel | De onderzoekende leraar in de school

Schoolbeleid gericht op verbetering van de onderwijsprestaties en verhogen van leeropbrengsten krijgt niet altijd een vertaalslag in het handelen van leraren. Ook blijkt dat leraren die verbeteringen willen aanbrengen in hun lespraktijk onvoldoende tijd en ruimte krijgen | 2013

Publicaties & links

Notitie | Diverse soorten onderzoek, waarde en betrokkenen

‘Onderzoek’ wordt in diverse betekenissen gebruikt in het onderwijs. Het NRO beschrijft in deze notitie de verschillende soorten van onderzoek die binnen het onderwijs onderscheiden kunnen worden en de samenhang ertussen: de diverse soorten onderzoek kunnen elkaar versterken | 2018

Publicaties & links

Special | Didactief SLOA

Scholen professionaliseren in het onderbouwen en verantwoorden van schoolontwikkeling met praktijkgericht onderzoek. Dat was het doel van de SLOA (subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten)- middelen. Dertig projecten kregen middelen om te onderzoeken of innovaties gericht op talentontwikkeling van leerlingen en professionalisering van docenten het beoogde effect hadden. Lees er alles over in deze Didactief special | 2012

Publicaties & links

Interview | Praktijkgericht onderzoek is leerzaam voor leraren en onderzoekers

Praktijkgericht onderzoek door leraren en onderzoekers blijkt tot mooie dingen te kunnen leiden, ontdekte onderzoeker en lerarenopleider Wouter Schenke. Lees het interview in Didactief | 2015

Publicaties & links

Artikel | Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid

Scholen die onderwijsachterstanden willen aanpakken, ontwikkelen verschillende interventies om de kansen van kinderen te vergroten. In de vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid gaan scholen en onderzoekers gericht na welke aanpakken onder welke omstandigheden effectief zijn. In dit artikel uit Podium stellen de vier werkplaatsen zich voor | 2019

Publicaties & links

Meesterschap | Vierfasen model voor begeleiden van praktijkgericht onderwijsonderzoek

In het NRO-project TALENTontwikkeling werkten de leerkrachten van basisschool Het Talent in Lent samen in vier teams en werden hierbij begeleid door onderzoekers van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit. Het doel van dit project was om een model te ontwikkelen met richtlijnen voor begeleiders om basisschoolleerkrachten te leren praktijkgericht onderzoek te doen: het Meesterschapmodel. Download hier het model, de eindrapportage, begeleidingsmaterialen ter ondersteuning voor de begeleiding van basisschoolleerkrachten bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en tot slot de werkmap met lesmaterialen voortgekomen uit het praktijkgericht onderzoek | 2018

Publicaties & links

Artikel | Onderzoek en onderwijspraktijk verbinden: vier randvoorwaarden voor een succesvolle verbinding

Voor de vernieuwing van het onderwijs is de bijdrage van wetenschap onmisbaar. De toepasbaarheid van onderzoeksresultaten is sterk afhankelijk van de context. Daarom is het zo belangrijk om plekken te creëren waar onderwijsprofessionals en onderzoekers elkaar ontmoeten. In dit artikel, geplaatst in de De Nieuwe Meso, wordt ingezoomd in op vier succesvolle voorwaarden voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk versterken en onderwijsvernieuwing | 2019

Publicaties & links

Artikel | Stimuleert het zelf doen van onderzoek de professionalisering van leraren?

Dit artikel gaat in op de kans voor leraren om zich te professionaliseren door het zelf uitvoeren van onderzoek. De leraar is niet langer alleen de uitvoerder in de lespraktijk. Hij is in staat vragen te stellen bij datgene wat hij doet en via eigen onderzoek of dat van anderen antwoorden te vinden die de eigen lespraktijk verbeteren | 2018