Zoek in kennisbank

Types
128 resultaten
Publicaties & links

Special | Didactief SLOA

Scholen professionaliseren in het onderbouwen en verantwoorden van schoolontwikkeling met praktijkgericht onderzoek. Dat was het doel van de SLOA (subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten)- middelen. Dertig projecten kregen middelen om te onderzoeken of innovaties gericht op talentontwikkeling van leerlingen en professionalisering van docenten het beoogde effect hadden. Lees er alles over in deze Didactief special | 2012

Praktijkvoorbeelden

Interview | Zowel scholen als kennisinstellingen zijn blij met de WOA

Drie kennisinstellingen (UvA, HvA, Kohnstamm Instituut) en drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO, STAIJ en Sirius) begonnen in 2016 met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) . Sindsdien is er een effectieve netwerkorganisatie opgebouwd waarin deze partners samen praktijkonderzoek uitvoeren. De opbrengsten van de onderzoeken dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs van de deelnemende scholen. Erna van Hest is vanaf het begin algemeen coördinator van de WOA | 2020

Publicaties & links

Interview | Praktijkgericht onderzoek is leerzaam voor leraren en onderzoekers

Praktijkgericht onderzoek door leraren en onderzoekers blijkt tot mooie dingen te kunnen leiden, ontdekte onderzoeker en lerarenopleider Wouter Schenke. Lees het interview in Didactief | 2015

Onderzoeksrapporten

Verkenning | Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten

Leerkringen, docent-onderzoeksteams en academische werkplaatsen zijn populair in het onderwijs. Docenten die deelnemen aan dit soort kennisnetwerken zijn enthousiast. Er is echter nog weinig bekend over bijvoorbeeld de vraag of het ook lukt om de opbrengsten en inzichten daadwerkelijk toe te passen en verder te verspreiden naar collega’s. Dit verkennende onderzoek van het Kohnstamm Instituut gaat in op deze en andere vragen rond kennisbenutting | 2017

Publicaties & links

Artikel | Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid

Scholen die onderwijsachterstanden willen aanpakken, ontwikkelen verschillende interventies om de kansen van kinderen te vergroten. In de vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid gaan scholen en onderzoekers gericht na welke aanpakken onder welke omstandigheden effectief zijn. In dit artikel uit Podium stellen de vier werkplaatsen zich voor | 2019

Instrumenten

Dialooginstrument | Onderzoekende scholen

Dit dialooginstrument is bedoeld voor groepen leraren binnen een team die samenwerken aan het verbeteren van onderwijs op een specifiek thema (zoals werkgroepen, projectgroepen, leerteams, vakgroepen, PLG’s) en die meer diepgang in de dialoog willen brengen.

Filmpjes

Video | Waar houden de Werkplaatsen zich mee bezig?

De drie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in beeld. In dit filmpje vertellen de werkplaatsen over hun onderzoeksthema’s, wat ze tot nu toe bereikt hebben en waar zij over een jaar hopen te staan | 2017

Onderzoeksrapporten

Advies Werkgroep | Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat

Om de ambities van hogescholen op het gebied van onderzoek waar te kunnen maken, is het belangrijk om de komende jaren de doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek een krachtige impuls te geven, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Dit advies beoogt een bijdrage te leveren aan deze impuls en biedt een handreiking voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek | 2017

Onderzoeksrapporten

Advies Stuurgroep OPPO | Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking

Het advies van de Stuurgroep van het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (OPPO) waarin geconstateerd wordt dat praktijkgericht onderwijsonderzoek in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de kwaliteit van onderwijs en aan de wetenschappelijke kennisbasis | 2018

Instrumenten

Zelfevaluatietool | Voorwaarden voor zelfgestuurd leren basisonderwijs

Door het invullen van deze zelfevaluatietool komen belangrijke voorwaarden voor zelfgestuurd leren bij basisschoolleerlingen in beeld. Het doel van deze tool is om als team in gesprek te raken over de stand van zaken, visie en implementatie van zelfsturing bij leerlingen; het is dus geen beoordelingsinstrument. De tool bestaat uit drie delen: 1) De doorgaande lijn binnen het team en de schoolorganisatie. 2) De rol van de leraar bij een individueel kindgesprek. 3) De rol van de leraar in de klas.