Zoek in kennisbank

Types
10 resultaten
Onderzoeksrapporten

Overdraagbaarheid onderzoek werkplaatsen po

De drie werkplaatsen onderwijsonderzoek PO hebben in de afgelopen drie jaar veel producten opgeleverd. Dit varieert van onderzoeksrapporten, masterscripties, artikelen in wetenschappelijke- en vakbladen tot digitale kennisclips, posters, lesmateriaal, lezingen en presentaties. Om zicht te krijgen op het soort onderzoek dat wordt uitgevoerd en criteria voor onderzoek in werkplaatsen is Oberon door NRO gevraagd in aanvulling op het evaluatieonderzoek onderzoek te doen en daarbij te kijken naar de mate van transfereerbaarheid van de onderzoeksproducten uit de werkplaats. | 2019

Onderzoeksrapporten

Werken Werkplaatsen?

Deze eindrapportage geeft een overzicht van het driejarige onderzoek naar de werkplaatsen po. Het rapport bevat schetsen van de drie onderzochte werkplaatsen: Amsterdam, Tilburg en Utrecht. Deze schetsen zijn gebaseerd op interviews met verschillende personen uit de werkplaatsen, de documenten van de werkplaatsen en de afgenomen vragenlijsten. Verder komen de opbrengsten van de werkplaatsen voor het hoger onderwijs aan bod. Centrale elementen van een werkplaats worden besproken, gevolgd door de opbrengsten van de werkplaatsen volgens de stakeholders. Er wordt afgesloten met een terugblik en een vooruitblik. | 2020

Onderzoeksrapporten

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek | Tussenrapportages onderzoek jaar 1 en 2

Deze tussenrapportage bevat een overzicht van de eerste resultaten van het evaluatieonderzoek naar de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek. Gedurende een belangrijk deel van het eerste jaar van de werkplaatsen is tijd besteed aan de organisatie van de werkplaatsen tegen de achtergrond van het model voor onderzoekssamenwerking | 2017

Onderzoeksrapporten

Studie | De waarde van de academische opleidingsschool

In academische opleidingsscholen (AOS) wordt de opleidingsfunctie gecombineerd met een sterk op de praktijk gerichte onderzoekcomponent. Deze studie geeft een landelijk beeld van praktijkonderzoek binnen de AOS-en en de opbrengsten en succesfactoren voor schoolontwikkeling | 2016

Onderzoeksrapporten

VO-opleidingsscholen: de meerwaarde van praktijkgericht onderzoek

Onderzoek van het Kohnstamm instituut met als centrale vraag: Welke meerwaarde heeft praktijkgericht onderzoek in de vo-(academische) opleidingsscholen volgens de betrokkenen in de samenwerkingsverbanden van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen? Met praktijkgericht onderzoek wordt onderzoek bedoeld dat door lio’s en docenten wordt uitgevoerd in de schoolpraktijk en waarvan het proces en de uitkomsten praktijkrelevant, contextrijk en –specifiek zijn | 2016

Onderzoeksrapporten

Advies Stuurgroep OPPO | Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking

Het advies van de Stuurgroep van het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (OPPO) waarin geconstateerd wordt dat praktijkgericht onderwijsonderzoek in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de kwaliteit van onderwijs en aan de wetenschappelijke kennisbasis | 2018

Onderzoeksrapporten

Rapport | Praktijkgericht onderwijsonderzoek versterken

Group Concept Mapping (GCM) is een gestructureerde methode om de ideeën van een groep te verzamelen, te organiseren en te visualiseren. In dit rapport beschrijven de onderzoekers (tevens secretarissen van de Stuurgroep OPPO) de resultaten van de Group Concept Mapping | 2018

Onderzoeksrapporten

Verkenning | Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten

Leerkringen, docent-onderzoeksteams en academische werkplaatsen zijn populair in het onderwijs. Docenten die deelnemen aan dit soort kennisnetwerken zijn enthousiast. Er is echter nog weinig bekend over bijvoorbeeld de vraag of het ook lukt om de opbrengsten en inzichten daadwerkelijk toe te passen en verder te verspreiden naar collega’s. Dit verkennende onderzoek van het Kohnstamm Instituut gaat in op deze en andere vragen rond kennisbenutting | 2017

Onderzoeksrapporten

Advies Werkgroep | Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat

Om de ambities van hogescholen op het gebied van onderzoek waar te kunnen maken, is het belangrijk om de komende jaren de doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek een krachtige impuls te geven, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Dit advies beoogt een bijdrage te leveren aan deze impuls en biedt een handreiking voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek | 2017

Onderzoeksrapporten

Literatuurstudie | Succesvolle werkplaatsen onderwijsonderzoek

Deze literatuurstudie is onderdeel van een flankerend onderzoek, horende bij de pilots ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek po’. Het huidige literatuuronderzoek is bedoeld voor alle betrokkenen bij de werkplaatsen. Het geeft een beeld van de huidige stand van zaken: wat weten we uit eerder onderzoek over onderwijsonderzoek en schoolontwikkeling en over effectieve manieren waarop scholen en HO-instellingen daarin samenwerken? Welke lering valt hieruit te trekken voor betrokkenen bij de werkplaatsen? Bekijk het bijbehorende werkmodel en de good practices | 2017