Kennistafels

Wat weten we al en waarover moeten we nog aan nieuw onderzoek werken?

Wetenschappelijke kennis en onderzoek kunnen veel bijdragen aan de kwaliteit en de verbetering van het onderwijs. Hiervoor is het wel nodig om goed zicht te hebben op de belangrijkste kennisvragen van leraren, schoolleiders en bestuurders. Het formuleren van kennisvragen, het uitzoeken wat er al aan kennis uit onderzoek bestaat en het in kaart brengen van welk nieuw onderzoek nodig is vergt een gesprek tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers.

Organiseren van het gesprek

Een Kennistafel organiseert dit gesprek en brengt experts uit het onderwijs en het onderzoek bijeen. Het is een manier van werken waarbij belangrijke vraagstukken uit de onderwijspraktijk worden geïnventariseerd en verder verkend. Op deze manier wordt de kennisbehoefte in kaart gebracht en krijgt men zicht op de aanwezigheid van daarop aansluitende bestaande- en ontbrekende kennis.

Samen aan de Kennistafel

De kennisbehoefte van het onderwijs wordt dankzij deze werkwijze niet alleen van achter het bureau bepaald, maar in co-creatie met professionals uit het onderwijs en onderzoeksinstellingen. ‘Aan’ de Kennistafel hebben namelijk zowel praktijkexperts als wetenschappers een plaats. De PO-Raad en het NRO hebben vier Kennistafels opgericht die zich bezighouden met de volgende onderwerpen:

  • Effectief leesonderwijs
  • Ontwerpend en onderzoekend leren
  • Gepersonaliseerd leren met ICT
  • Nieuwkomersonderwijs

Vergroten van kennisbenutting door onderwijspraktijk

De leden van een Kennistafel komen meerdere keren per jaar bijeen en stellen gezamenlijk een agenda vast met wat de belangrijkste kennisvragen vanuit de onderwijspraktijk zijn rondom het betreffende thema. Gezamenlijk bekijken de leden naar welke vragen er al beantwoord kunnen worden met beschikbare kennis uit wetenschappelijk onderzoek, welke vragen er nog beantwoord dienen te worden door wetenschappelijk onderzoek en hoe de verspreiding van relevante kennis het beste georganiseerd en vormgegeven kan worden om zo de kans op kennisbenutting door onderwijspraktijk te vergroten. De leden van de kennistafel hebben ook de regie over de uitvoer van de agenda en zorgen dat de agenda actueel blijft.

Meer lezen

Lees ook Agendering en regievorming via Kennistafels.