Wat is evidence-informed werken?

Scholen en leraren werken evidence-informed als zij hun onderwijs verbeteren op basis van kennis uit (praktijk)onderzoek en kennis over de praktijk. Met name het gebruik van praktijkkennis is tekenend voor evidence-informed werken, want als scholen/leraren zich uitsluitend baseren op kennis uit wetenschappelijk onderzoek, spreken we van evidence-based werken.

Het is echter zinvol om wetenschappelijke kennis te combineren met praktijkkennis, omdat wat op de ene school werkt, niet per definitie even effectief is op een andere school. De context – de leerlingen, de leraar, de omgeving – kan invloed hebben op het effect van een interventie of werkwijze. Daarom is het belangrijk dat de school onderwijsverbeteringen baseert op zowel kennis uit onderzoek als op praktijkkennis. Wat werkt op onze school of in mijn klas het beste?

Waarom evidence-informed werken?

Er zijn veel redenen om evidence-informed aan onderwijsverbetering te werken. Evidence-informed werken:

 • draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs
 • leidt tot onderbouwde interventies en werkwijzen
 • bevordert een onderzoekende houding van leraren
 • bevordert een lerende cultuur, een verbetercultuur in de school
 • leidt tot kennisdelen en kennis benutten
 • verrijkt het werk van de leraar, maakt het beroep aantrekkelijker
 • ontsluit kennis over goed onderwijs
 • draagt bij aan de verbinding tussen onderzoek en onderwijs

Hoe doe je dat, evidence-informed werken?

Welke nieuwe leesmethode willen wij aanschaffen? Hoe kunnen we de rekenresultaten in de onderbouw verbeteren? Welke differentiatievormen zijn het meest effectief? Is formatief toetsen iets voor ons? Hoe kunnen we de drempel tussen groep 2 en groep 3 verder verlagen?

Een groep leraren – bijvoorbeeld een team, sectie, werkgroep of PLG – buigt zich gezamenlijk over een vraag of vraagstuk en zoekt op een onderzoeksmatige manier oplossingen/antwoorden. Dat wil zeggen dat de groep systematisch, volgens bepaalde stappen praktijkonderzoek uitvoert. Er bestaan verschillende onderzoekscycli, maar in grote lijn doorloopt de groep de volgende stappen:

 1. Het doel of de onderzoeksvraag vaststellen.
 2. Passende interventies/werkwijzen zoeken in de literatuur, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bronnen zoals de Kennisrotonde of de Toolkit van EEF.
 3. Een interventie of werkwijze uitproberen.
 4. Het effect van de interventie/werkwijze evalueren en op basis daarvan aanpassen.
 5. De interventie/werkwijze implementeren en borgen.

Klik hier voor een uitwerking van de stappen

Wat is er nodig voor evidence-informed werken?

Om evidence-informed aan onderwijsverbetering te werken, zijn de volgende voorwaarden van belang:

 • Je doet het samen, als team, werkgroep of PLG. Je inspireert elkaar en leert van elkaar.
 • Er staat tijd voor ingepland op het rooster.
 • Er heerst een lerende cultuur op de school. Collega’s leren van elkaar en werken samen aan onderwijsverbetering.
 • Het team ziet de meerwaarde van evidence-informed werken.
 • De schoolleider geeft het goede voorbeeld en werkt samen met leraren evidence-informed aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs/de school.

Meer lezen over evidence-informed werken in het onderwijs

Kennisinfrastructuur

Klik hier om bovenstaande informatie te downloaden.

Zelf aan de slag met de Leeromgeving Onderzoekscultuur?

Om scholen te ondersteunen bij het evidence-informed werken aan schoolontwikkeling hebben de PO-Raad en het NRO de Leeromgeving Onderzoekscultuur gelanceerd. Onderwijsprofessionals kunnen gratis gebruik maken van de leeromgeving op het Platform Samen Onderzoeken.

Gerelateerde items

Publicaties & links

Kennistafel effectief leesonderwijs: inventarisatie initiatieven

Ten behoeve van de inventarisatie van de kennistafel Effectief leesonderwijs heeft een expert- en veldraadpleging plaatsgevonden en is een aanvullende zoekopdracht uitgevoerd. Deze informatieverzameling heeft geleid tot een lijst van 149 unieke initiatieven die vervolgens gebundeld zijn om zo een overzicht te maken. Dit rapport beschrijft de werkwijze en uitkomsten van de inventarisatie.

Publicaties & links

Verslag zesde bijeenkomst kennistafel

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict kwam op 10 februari 2022 voor de zesde maal bijeen. De bijeenkomst was gewijd aan het recent afgeronde casusonderzoek en aan de kennisagenda die deze kennistafel ontwikkelt. | 2022

Publicaties & links

Samen bouwen aan leesonderwijs

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen moet beter. Wat is er eigenlijk nodig voor goed leesonderwijs? Hoewel de meeste leerlingen het basisonderwijs functioneel geletterd verlaten, lukt het zo’n kwart van hen niet om complexere teksten te verwerken en te doorgronden, laat staan op de inhoud van de teksten te reflecteren en die teksten te kunnen evalueren. In de Kennistafel Effectief Leesonderwijs buigen experts zich over deze kwestie, onder wie leraar Erik van den Hoogenband van obs Het Galjoen in Den Haag en bestuurder Cristel Wieman van Stichting Klasse uit Gouda. | 2022

Publicaties & links

Leidraad: Werken aan onderwijsverbetering

De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ ondersteunt scholen in het primair onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. De leidraad bevat handvatten om de manier van duurzaam werken aan kwaliteitsverbetering te kunnen verankeren in de schoolcultuur. Aan de hand van de zes aanbevelingen in deze leidraad, werk je toe naar een lerende organisatie. | 2022