Kennistafel effectief leesonderwijs: inventarisatie initiatieven

De kennistafel Effectief Leesonderwijs is in 2020 opgericht op initiatief van PO-Raad, VO-raad en het NRO en wil uitwisseling tot stand brengen tussen wetenschappelijke onderzoekers, onderwijsexperts, en professionals uit de praktijk. Hoewel er veel wetenschappelijke kennis is ontwikkeld, wordt deze nog onvoldoende toegepast in de praktijk. Het doel van de kennistafel is dan ook tweeledig; bepalen hoe recente wetenschappelijke kennis in de praktijk gebruikt kan worden en bepalen welke vragen nader onderzocht moeten worden.

Om deze doelen te realiseren worden onder andere producten ontwikkeld, meet-ups georganiseerd en verandertrajecten ontworpen. Ter voorbereiding is aan het Expertisecentrum Nederlands (EN) gevraagd om een inventarisatie uit te voeren naar al bestaande initiatieven (vindplaatsen zoals websites en databanken; producten zoals boeken kwaliteitskaarten en podcasts; verbetertrajecten zoals cursussen en workshops).

Ten behoeve van de inventarisatie heeft een expert- en veldraadpleging plaatsgevonden en is een aanvullende zoekopdracht uitgevoerd. Deze informatieverzameling heeft geleid tot een lijst van 149 unieke initiatieven die vervolgens gebundeld zijn om zo een overzicht te maken. Dit rapport beschrijft de werkwijze en uitkomsten van de inventarisatie.

Gerelateerde items

Publicaties & links

Verslag zesde bijeenkomst kennistafel

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict kwam op 10 februari 2022 voor de zesde maal bijeen. De bijeenkomst was gewijd aan het recent afgeronde casusonderzoek en aan de kennisagenda die deze kennistafel ontwikkelt. | 2022

Publicaties & links

Samen bouwen aan leesonderwijs

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen moet beter. Wat is er eigenlijk nodig voor goed leesonderwijs? Hoewel de meeste leerlingen het basisonderwijs functioneel geletterd verlaten, lukt het zo’n kwart van hen niet om complexere teksten te verwerken en te doorgronden, laat staan op de inhoud van de teksten te reflecteren en die teksten te kunnen evalueren. In de Kennistafel Effectief Leesonderwijs buigen experts zich over deze kwestie, onder wie leraar Erik van den Hoogenband van obs Het Galjoen in Den Haag en bestuurder Cristel Wieman van Stichting Klasse uit Gouda. | 2022

Publicaties & links

Leidraad: Werken aan onderwijsverbetering

De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering’ ondersteunt scholen in het primair onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. De leidraad bevat handvatten om de manier van duurzaam werken aan kwaliteitsverbetering te kunnen verankeren in de schoolcultuur. Aan de hand van de zes aanbevelingen in deze leidraad, werk je toe naar een lerende organisatie. | 2022

Publicaties & links

Wat is evidence-informed werken?

Scholen en leraren werken evidence-informed als zij hun onderwijs verbeteren op basis van kennis uit (praktijk)onderzoek en kennis over de praktijk. Met name het gebruik van praktijkkennis is tekenend voor evidence-informed werken, want als scholen/leraren zich uitsluitend baseren op kennis uit wetenschappelijk onderzoek, spreken we van evidence-based werken. Het is echter zinvol om wetenschappelijke kennis […]