Aan tafel bij scholen: Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren met ict heeft in de onderwijspraktijk veel verschillende betekenissen en verschijningsvormen. Scholen hebben vragen over gepersonaliseerd onderwijs, de inzet van ict daarbij en wat dit betekent voor de schoolorganisatie. De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict, bestaande uit professionals uit het primair onderwijs en onderzoekers, voerde een casusonderzoek uit om vraagstukken over gepersonaliseerd leren met ict in de context op te halen en te duiden. Hierdoor krijgt de kennistafel een beter beeld welke kennis er nodig is om praktijkvragen te beantwoorden en hoe ze deze kennis kunnen vertalen naar het vraagstuk en de context van de school. 

Dit casusonderzoek bracht in kaart welke vraagstukken scholen hebben als het gaat om gepersonaliseerd leren met ict, met daarbij de context waarin deze vraagstukken zich afspelen. De vraagstukken zijn te clusteren in vier thema’s: 1) volgen en sturen; 2) professionalisering en continuïteit; 3) leermiddelen en ict-toepassingen en 4) verantwoording. Hoe deze thema’s op de vier scholen tot uiting komen, hangt samen met de verschillen in contexten.

Verschillende vragen

De vraagstukken van scholen zijn verschillend van aard. Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende typen vragen zijn. Zo zijn er praktische vragen over de implementatie van gepersonaliseerd leren met ict, zoals over de inzet van geschikte ict-toepassingen. Er komen ook instrumentele vraagstukken naar boven; daarbij gaat het onder andere over kennis van en gebrek aan (passende) ict- leermiddelen. Dan zijn er beleidsmatige vragen, bijvoorbeeld hoe een school haar werkwijze kan verantwoorden tegenover externen. Tot slot zijn er kennisvragen te onderscheiden. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Welke competenties hebben leraren nodig om op vernieuwingsscholen te gaan werken?’, ‘Welke professionalisering is hiervoor nodig?’, ‘Hoe kunnen leraren inschatten of leerlingen over bepaalde zelfregulatievaardigheden beschikken?’ en ‘Welke competenties hebben leraren nodig om leerlingen bij zelfregulatie te ondersteunen?’. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is nader onderzoek nodig om tot nieuwe kennis te komen. Deze kennis helpt scholen om doordachte keuzes te maken en hun eigen antwoorden te formuleren, passend bij de context van de school.

Gerelateerde items

Onderzoeksrapporten

Tussenrapportage | Werkwijze en opbrengsten van de werkplaatsen onderwijsonderzoek OAB

Deze tussenrapportage maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de inhoudelijke invulling van de werkplaatsen, de samenwerking en rolverdeling binnen de werkplaatsen en de opbrengsten van de werkplaatsen als geheel. Dit rapport geeft een eerste beeld van de uitgangssituatie/randvoorwaarden, de ingezette interventies, het verloop van het samenwerkingsproces en een weergave van de waargenomen opbrengsten uit de eerste periode van de vier werkplaatsen onderwijsonderzoek ‘onderwijsachterstandenbeleid’.

Onderzoeksrapporten

Rapportage onderzoek ‘Huisacademies in kaart’

Op welke manier organiseren schoolbesturen professionalisering van leraren? En welke ambities hebben schoolbesturen met hun – veelal nog intern gerichte – huisacademie? Antwoorden op deze vragen en meer leest u in dit verkennende onderzoek waar 75 huisacademies aan hebben meegewerkt. | 2019

Onderzoeksrapporten

Omwille van goed onderwijs

Versterking van de kennisinfrastructuur voor het onderwijs moet bijdragen aan meer evidence informed werken, om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In deze verkenning is expliciet aandacht besteed aan de vraag wat er nodig is om het vermogen en de toerusting van onderwijsinstellingen en docenten(teams) te versterken om kennis toe te passen en evidence informed te werken aan kwaliteitsverbetering. | 2021

Onderzoeksrapporten

Agendering en regievoering via Kennistafels

Een Kennistafel is een model voor de vormgeving van samenwerking tussen praktijk en wetenschap en is gericht op de inventarisatie van kennisvragen vanuit de praktijk, het vaststellen van al bestaande kennisdekking, de benodigde kennisontwikkeling om deze vragen te kunnen beantwoorden en kennisverspreiding en -benutting van verzamelden en ontwikkelde kennis. Dit rapport geeft op basis van de gespreksronde met deelnemers van de Kennistafel van PACT, analyse van deze gesprekken en literatuur over samenwerking tussen praktijk en wetenschap aanwijzingen voor het opzetten van kennistafels. | 2019