Terug naar dossier

Voorwaarden creëren in organisatiestructuur en beleid

Over de dimensie

8. Voorwaarden creëren in organisatiestructuur en beleid

Een passende organisatiestructuur en congruent beleid dragen bij aan optimale voorwaarden voor een lerende organisatie. Er is sprake van een transparante communicatie en besluitvormingsprocessen, die betrokkenheid stimuleren. Er is een overlegstructuur die ruimte biedt voor ontmoeting, samenwerking en leren van elkaar. Ook systeemkenmerken, zoals roosters en werktijden, hebben invloed op samenwerkingsprocessen in teams. Verder is het van belang dat het personeelsbeleid (inclusief professionaliseringsbeleid), kwaliteitsbeleid, onderwijsbeleid en financieel beleid op elkaar zijn afgestemd en zijn gericht op het scheppen van voorwaarden voor een lerende organisatie.

Spiegelkaarten

Spiegelkaarten

Publicaties & links

Spiegelkaart 8. School | Voorwaarden creëren in organisatiestructuur en beleid

Op deze kaart voor schoolleiders en leraren (specialist/teacher leader) is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van scholen.

Publicaties & links

Spiegelkaart 8. Bestuur | Voorwaarden creëren in organisatiestructuur en beleid

Op deze kaart voor bestuurders en beleidsmedewerkers is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van besturen.

Meer informatie

Meer informatie

Praktijkvoorbeeld | Opmaat op weg naar een ‘wij-cultuur’ in de stichting

Opmaat groep is een stichting waar 15 basisscholen en kindcentra en sinds januari 2023 ook 13 organisaties voor kinderopvang samenkomen. Het versterken van een gezamenlijke cultuur (‘wij-cultuur’) is een belangrijk aandachtspunt binnen de Opmaat groep.

Publicaties & links

Rapport over minder werkdruk en meer werkgeluk door anders te organiseren

Het hier gerapporteerde onderzoek borduurt voort op eerder genomen initiatieven door in te zoomen op de organisatie van het onderwijs (primair proces).

Publicaties & links

Uitleg van een Rijnlandse besturingsfilosofie

Dit artikel gaat over de vraag hoe een Raad van Toezicht en een College van Bestuur elkaar kunnen versterken in de rol die zij hebben? Hoe kunnen de operationele werkelijkheid en het toezicht elkaar aanvullen en versterken? Een vooraf opgesteld toezichtskader kan hier bij helpen.

Publicaties & links

Samenvatting van onderzoek naar de effecten van meerschoolse directeuren

Veranderingen in organisatiestructuur binnen scholen, zoals een verandering naar een meerscholendirectie, kan impact hebben op leraren en schoolleiding.

Publicaties & links

Samenvatting van onderzoek naar de bestuurlijke inrichting en onderwijskwaliteit

Schoolbesturen hebben verschillende kenmerken. Besturen die over één school gaan, lijken zowel voor- als nadelen te hebben. Een keuze voor een specifiek bestuursmodel (functionele of organieke scheiding van bestuur en toezicht) is vermoedelijk van minder belang dan bezinning op een passende relatie tussen bestuur en intern toezicht. Onderwijsresultaten zijn beter op scholen met verbindende en ondersteunende besturen. Al met al laat het vrij schaarse onderzoek naar bestuurlijke inrichting van scholen lastig algemene uitspraken toe.