Terug naar dossier

Teamleren en samenwerken bevorderen

Over de dimensie

3. Teamleren en samenwerken bevorderen

Als professionals samenwerken en van elkaar leren, zowel binnen scholen als bovenschools, zijn zij in staat om samen complexe vraagstukken op te lossen en de onderwijskwaliteit te verhogen. De kwaliteit van de samenwerking wordt vooral bepaald door de diepgang van de gezamenlijke reflectie op het eigen handelen. (Goede) samenwerking leidt tot afstemming en eenduidigheid, het benutten van elkaars expertise, een effectieve taakverdeling en tot betere relaties. Transparantie, respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen dragen bij aan het collectief zelfvertrouwen (‘wij doen ertoe’) dat sterk samenhangt met de motivatie van professionals en met hoge leerprestaties van leerlingen. Leerkrachten ervaren dat ze er, ook in complexe situaties, niet alleen voor staan.

Spiegelkaarten

Spiegelkaarten

Publicaties & links

Spiegelkaart 3. School | Teamleren en samenwerken bevorderen

Op deze kaart voor schoolleiders en leraren (specialist/teacher leader) is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van scholen.

Publicaties & links

Spiegelkaart 3. Bestuur | Teamleren en samenwerken bevorderen

Op deze kaart voor bestuurders en beleidsmedewerkers is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van besturen.

Meer informatie

Meer informatie

Praktijkvoorbeeld | Waarderende visitaties bij KempenKind

Onderwijsstichting KempenKind is een stichting met 15 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Er is in schooljaar ‘22-’23 een pilot uitgevoerd waarin twee scholen waarderend gevisiteerd zijn door een groep van 20 collega’s. Deze groep bestond uit verschillende onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, IB-ers en orthopedagogen.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Bovenschoolse leernetwerken van SKOzoK succesvol

SKOzoK is een stichting voor onderwijs en kinderopvang met 28 basisscholen en 25 kinderopvanglocaties. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs en één azc-school. Maartje Weterings vertelt over de toenemende mate van bovenschoolse samenwerking in leernetwerken.

Publicaties & links

NRO themapagina Schoolontwikkeling en verbetercultuur

Op scholen met een verbetercultuur worden keuzes gemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis uit literatuur en worden deze verbonden aan de eigen situatie en eigen ervaringen. Daarnaast draagt een dergelijke cultuur bij aan betere leraren, omdat ze voortdurend reflecteren en met en van elkaar leren.