Terug naar dossier

(Condities voor) gespreid leiderschap creëren

Over de dimensie

7. (Condities voor) gespreid leiderschap creëren

Gespreid leiderschap draagt eraan bij dat alle expertise in de organisatie wordt benut, dat het teamleren wordt versterkt en dat eigenaarschap laag in de organisatie wordt gelegd. Professionals nemen leiderschap op basis van hun expertise en doen dat vanuit het principe: wie het weet mag het zeggen. Specialisten (leerkrachten met specifieke expertise) nemen verantwoordelijkheid (soms ook bovenschools) voor onderwijsverbetering en doen dit op een ontwikkelingsgerichte manier. Naast inhoudelijke expertise vereist dit ook leiderschapsvaardigheden. De mate waarin gespreid leiderschap mogelijk is, hangt mede af van de organisatiecultuur. De rol van schoolleiders en bestuurders verandert, doordat ze meer sturen op de kwaliteit van het proces en op het creëren van condities.

Spiegelkaarten

Spiegelkaarten

Publicaties & links

Spiegelkaart 7. School | Condities voor gespreid leiderschap creëren

Op deze kaart voor schoolleiders en leraren (specialist/teacher leader) is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van scholen.

Publicaties & links

Spiegelkaart 7. Bestuur | Condities voor gespreid leiderschap creëren

Op deze kaart voor bestuurders en beleidsmedewerkers is de betreffende dimensie kort omschreven en staan er twee uitdagingen, ofwel weerbarstige aspecten van deze dimensie. Ook staan er op elke spiegelkaart aandachtspunten, suggesties en citaten van besturen.

Meer informatie

Meer informatie

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Gesprekken stafadviseurs met directeur(en) bij Tangent

Tangent is een organisatie voor kindontwikkeling met tien locaties voor kinderopvang en zeventien locaties voor primair onderwijs. Marion van Herk, strategisch beleidsadviseur onderwijsontwikkeling en kwaliteit, vertelt over de tertiaalgesprekken om de portefeuilles van de stafadviseurs beter op elkaar af te stemmen.

Publicaties & links

Advies van de Onderwijsraad over de krachtige rol van schoolleiders

Schoolleiders zijn van groot belang voor de onderwijskwaliteit. Over de jaren heen is het vak van schoolleider veranderd. In dit advies doet de raad aanbevelingen om daarin verdere stappen te zetten.

Publicaties & links

Onderzoeksrapport naar de rol van teacher leaders en hoe ze worden gepositioneerd

​De roep om ’teacher leadership’ neemt toe: er wordt in toenemende mate verwacht dat leraren op alle onderwijsniveaus de verantwoordelijkheid krijgen én nemen voor cruciale aspecten van het onderwijs, zowel binnen als buiten de school.

Publicaties & links

Artikel over de rol van leiderschap bij onderwijsinnovaties

Leiders beïnvloeden het verloop van onderwijsinnovaties door de atmosfeer te creëren, en innovatieve capaciteit aan te spreken op individueel, team en organisatieniveau.

Publicaties & links

Samenvatting van bestaand onderzoek naar de rol van masteropgeleide leraren:

Basisscholen kunnen masteropgeleide leerkrachten onder meer inzetten bij het ontwerpen van lessen en bij lesbezoek. Persoonlijke kenmerken en leiderschapskwaliteiten van masteropgeleiden verhogen hun bijdrage aan de schoolkwaliteit