Kennis voor onderwijs van de toekomst

Het onderzoek naar landelijke onderwijsthema’s vormt de eerste lijn van de onderzoeksprogrammering van het NRO voor 2022-2025. Doel is om te komen tot kennis over zes actuele thema’s, om daarmee de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid te verbeteren. Vanaf 2022 schrijft het NRO meerdere calls for proposals uit om onderzoek naar deze thema’s uit te voeren, onder de noemer Kennis voor onderwijs van de toekomst.

De thema’s komen voort uit een intensieve afstemming tussen wetenschappers en professionals uit zowel de onderwijspraktijk als het onderwijsbeleid. Samen stelden zij de Kennisagenda voor het onderwijs op.

De zes thema’s zijn:

  1. De school als lerende en professionele organisatie
  2. Kennis en vaardigheden van leerlingen
  3. Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving
  4. Gelijke kansen
  5. Technologie in het onderwijs
  6. Kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding

De Kennisagenda bevat veel overlap met beleidsvragen uit de Strategische kennisagenda van het ministerie van OCW. Daarom wordt die beleidsagenda bij het onderzoek van deze eerste financieringslijn betrokken. Daarnaast kunnen aanvragers ook putten uit de Vakdidactische onderzoeksagenda, die in 2021 is opgesteld door de Werkgroep vakdidactisch onderzoek.

In meerdere subsidierondes kunnen onderzoekers en/of consortia voorstellen doen voor onderzoek op een of meer thema’s. Kenmerkend en nieuw voor deze rondes is dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende typen onderzoek: er is subsidie beschikbaar voor zowel fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek, als voor een combinatie daarvan. Voor de hoogte van de subsidie hanteert het NRO drie bandbreedtes, waarbij de aanvragers zelf dienen te bepalen en te onderbouwen welk bedrag passend is voor hun onderzoeksvoorstel. Door te werken met bandbreedtes kunnen voorstellen worden afgewogen, die qua omvang vergelijkbaar zijn. Nieuw is ook dat bij kennisbenutting, in navolging van NWO, wordt gewerkt met zogenoemde impact-benaderingen.

Inschrijven informatiebijeenkomst

Op woensdagmiddag 29 juni organiseert het NRO een online informatiebijeenkomst over het nieuwe NRO-onderzoeksprogramma Kennis voor onderwijs van de toekomst. Op de informatiebijeenkomst krijgen potentiële aanvragers een toelichting op het onderzoeksprogramma. De online informatiebijeenkomst is op 29 juni 2022, 16.00 – 17.15u. De eerste calls van dit programma worden in week 24 gepubliceerd.

Planning

Het NRO wil drie subsidierondes organiseren, te beginnen met een grote ronde in 2022. Bij die ronde kunnen onderzoekers / consortia voorstellen indienen op een of meer van de zes thema’s. In 2024 volgt een tweede grote aanvraagronde. Het is de bedoeling om bij die ronde onderzoek te honoreren op thema’s, die in de eerste ronde in 2022 minder zijn belicht. In beide rondes zal er bijzondere aandacht zijn voor ‘talent’, opdat (jonge) beginnende onderzoekers ook een goede kans maken, naast meer ervaren wetenschappers.

In de eerste helft van 2023 wil het NRO een kleinere ronde uitschrijven om high-risk/high-gainonderzoek te financieren. Daarbij gaat het om veelbelovend onderzoek waarvan de opbrengst zo hoog kan zijn dat dit het waard maakt om aanzienlijke conceptuele risico’s te nemen.