Didactoraten en primoraten geven richting

“Vuurtorens zie je van veraf, ze geven je richting en zorgen voor overzicht.” Tom Drukker, projectleider onderzoek, omschrijft op deze manier het belang van de oprichting van ‘primoraten’ in het primair onderwijs en ‘didactoraten’ in het voortgezet onderwijs. “Door focus aan te brengen in de initiatieven rondom kennisontwikkeling, willen we de transformatie maken van brandhaarden naar vuurtorens.” Tom vertelt over de manier waarop Stichting Openbaar Onderwijs Groningen samenhang aanbrengt in de initiatieven rondom kennisontwikkeling en onderzoeksmatig werken stimuleert.

Didactoraten en primoraten

Stichting Openbaar Onderwijs Groningen startte vanuit hun eigen onderzoeksagenda met een primoraat en een didactoraat; structurele onderzoeksgroepen rondom strategische ontwikkelthema’s. Je kunt het vergelijken met de lectoraten in het hbo. Tom levert als projectleider onderzoek een bijdrage aan het onderzoeksmatig werken binnen de scholen. Het doel is tevens om een lerende organisatie te creëren en docenten te helpen bij hun onderzoek. “Vanuit een gedragen visie ontwikkelen we samen met collega’s, lio’s, lerarenopleiders en onderzoekers praktische handvatten rondom strategische (didactische) thema’s, zodat we leraren ook echt grip kunnen bieden om onderzoeksmatig te kunnen werken.”

Thematische bundeling van kennis

Vanuit de onderzoeksagenda zijn diverse onderzoekslijnen gedefinieerd. Vanuit het didactoraat en primoraat, worden de thema’s zichtbaar voor iedereen. Zo focust het primoraat zich op het thema ‘Kansengelijkheid door talentontwikkeling’. Het primoraat gaat zich voor het primair onderwijs inzetten om didactische hulpmiddelen te ontwikkelen, waarmee alle leerlingen door gelijke kansen de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. Maaike Nederstigt is als primor aangesteld om deze onderzoeksgroep te coördineren.

Samen met het primoraat hoop ik een brug te slaan tussen wetenschap en praktische aanbevelingen en activiteiten voor het primair onderwijs. 

Maaike Nederstigt
Primor en Leerkracht en taalcoördinator op OBS De Ploeg

Het didactoraat ‘Actief leren’ wordt aangevoerd door didactor Alex van den Berg. Vanuit dit thema gaat het didactoraat zich inzetten voor het voortgezet onderwijs om didactische hulpmiddelen te ontwikkelen. Leerlingen kunnen op deze manier op actieve wijze de leerstof verwerken en eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces leren nemen.​

Kennis kan alleen in de klaslokalen belanden als we hier samen met docenten in groepen aan werken. 

Alex van den Berg
Didactor en Leraar scheikunde op het Praedinius, daarnaast werkzaam bij de lerarenopleiding van de RUG

Gedeelde visie

“Die ambities zijn vastgelegd in de bovenschoolse onderzoeksagenda. Door te starten vanuit een gedeelde visie, is het gemakkelijker gericht na te denken over een structuur die meerwaarde creëert. Op deze manier is de structuur zo in te richten, dat deze ook daadwerkelijk bijdraagt aan het waarmaken van de visie. Hierbinnen kunnen we bijvoorbeeld nadenken over het stimuleren van eigenaarschap en draagvlak. Want dat zijn twee belangrijke uitdagingen om het primoraat en didactoraat ook daadwerkelijk als vliegwiel te laten werken. Wanneer scholen starten met het opzetten van een primoraat of een didactoraat, zou ik daarom ook altijd de tip willen geven te starten bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie.

Scholen zou ik de tip willen geven te starten bij het ontwikkelen van een gedeelde visie. 

Tom Drukker
Projectleider onderzoek Openbaar Onderwijs Groningen

Grip voor leraren

Tom benadrukt hoe belangrijk het is om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen en het ook toepasbaar te maken in de praktijk. “Het is voor leraren soms ingewikkeld om een weg te vinden in de tegenstrijdigheden die naar boven komen wanneer je je aanpak wil baseren op inzichten uit onderzoek. Daarom helpt het om leraren grip te geven op deze structuur die onderliggend is aan deze kennis en stromingen. We werken bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van werkkaarten, die vanuit theoretische principes een praktisch handvat bieden. We zijn dan niet meer allemaal onze eigen brandjes aan het blussen, maar leren van elkaar en hebben overzicht over wat er speelt bij de ander. Kortom: we benutten de zichtbare vuurtoren als stip aan de horizon.”

Bericht afkomstig van website onderwijskennis.nl