Samenwerkingverbanden Samen Onderzoeken leveren input voor nieuw onderzoek NRO

Tijdens de Sandpit van het Platform Samen Onderzoeken op 23 juni jl. gingen afgevaardigden van  samenwerkingsverbanden Samen Onderzoeken in gesprek met het NRO en de PO-Raad. Onderwerp van gesprek was het onderzoek naar (nieuwe) werkwijzen in het onderwijs op basis van de ervaring met afstandsonderwijs. Tijdens de Sandpit werd nagedacht over welk onderzoek zou kunnen plaatsvinden en wat dit zegt over de samenwerking met het onderwijs.

Het NRO heeft een uitvraag onder onderzoekers en scholen uitgezet om helder te krijgen welke corona-gerelateerde vragen er leven binnen het onderwijs. De deelnemers aan de Sandpit bogen zich over de uitkomst van deze uitvraag en gaven de volgende aanbevelingen mee aan het NRO:

 • Er is landelijk-regionaal onderzoek nodig en door de kolommen heen. Leg niet alleen de focus op het po en vo, maar kijk ook breder zoals naar mensen werkzaam rondom het onderwijs in jeugdzorg en opvang. Hoe meer we in verbinding oppakken, hoe meer logica we aanbrengen voor onze scholen en de begeleidende professionals.
 • Ga uit van zowel kwantitatief onderzoek als kwalitatief onderzoek.
  • Start bijvoorbeeld met een quick scan onder een aantal scholen om de ‘learnings’ uit de corona tijd op te halen. Gebruik die input om verder onderzoek uit te zetten.
  • Voor kwalitatief onderzoek is de werkwijze design thinking, ontwerpgericht onderzoek waardevol binnen samen onderzoeken. Neem interviews af onder focusgroepen.
  • Werkbare bestanddelen zijn kwalitatief te meten en kwantitatief te toetsen. Wat goed gaat is in de toekomst ook op andere scholen in te zetten. Betrek hier de pabo’s bij om het direct een plek te geven binnen de opleiding.
  • Hou rekening bij de resultaten van het onderzoek met een bias in respons en demografische gegevens. Ouders die tijdens het afstandsonderwijs niet werden bereikt, zijn ook nu waarschijnlijk niet te bereiken. Wat zegt dat over de interpretatie van de resultaten?
 • Richt het onderzoek niet alleen op het onderwijs, maar kijk ook bij andere sectoren naar wat de meerwaarde is ten aanzien van het digitaal vaardiger maken van personeel en wat daar van meerwaarde is voor de verdere professionalisering van het onderwijspersoneel.
 • Voor onderzoek naar (nieuwe) werkwijzen spelen de vragen en context van scholen een belangrijke rol. Het is daarom van belang dat schoolteams-onderzoekers de diepte in kunnen gaan. Wat betekent het voor deze school die op deze wijze georganiseerd en geleid wordt? Wat zegt het over de vaardigheden van leerkrachten onderling? Welke systematiek krijg je boven water wat werkt op verschillende scholen?
 • Het afstandsonderwijs heeft de focus nog eens extra gelegd op het eigen leerproces van de leerling. Wat zegt dat over de te hanteren didactiek, feedback, instructiefilmpjes/beeldmateriaal, type-leeftijd leerlingen? Hoe zien we dat er digitaal geleerd wordt? Daarnaast heeft het afstandsonderwijs gestimuleerd het onderwijs anders te organiseren. Om het digitaal leren (niet alleen in de klas) verder te verkennen en aantrekkelijker flexibeler onderwijs te creëren voor de leerling, maar ook om de leraar in haar kracht te zetten. Dit vraagt om onderzoek enerzijds naar wat er breed heeft plaatsgevonden tijdens het afstandsonderwijs en naar wat al dan niet werkte. Anderzijds vraagt het om ontwerpgericht onderzoek om samen met mensen uit de onderwijspraktijk en onderzoekers verder na te gaan wat werkt.
 • Denk bij de uitvoering van onderzoek ook aan het lange termijn perspectief waarin onderwerpen als lerarentekort een grote rol spelen.